ఎందరో… ఎందరు ఎందరో

Endaro Endaru Endaro

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎందరో… ఎందరు ఎందరో…
యేసుని ఎరుగనివారు చెబుతారా వారికి మీరు
రాయబారులై బారులు తీరి తరలండి
క్రీస్తుకు రాయబారులై సిలువ ధ్వజం చేబూనండి
వందలు వేలు ఏళ్ళు గడుస్తున్నాయి
సువార్త అందని స్థలాలు ఎన్నో ఉన్నాయి (2) ||ఎందరో||

పల్లె పల్లెలో పట్టణాలలో క్రీస్తు మార్గమే చూపుదాం
పల్లె పల్లెలో పట్టణాలలో యేసు వార్తనే చాటుదాం
వాగులు వంకలు దాటుదాం
యేసు సిలువ ప్రేమనే చాటుదాం (2) ||వందలు||

Endaro.. Endaru Endaro..
Yesuni Erugani Vaaru Chebuthaaraa Vaariki Meeru
Raayabaarulai Baarulu Theeri Tharalandi
Kreesthuku Raayabaarulai Siluva Dhwajam Cheboonandi
Vandalu Velu Aellu Gadusthunnaayi
Suvaartha Andani Sthalaalu Enno Unnaayi (2) ||Endaro||

Palle Pallelo Pattanaalalo Kreesthu Maargame Chaatudaam
Palle Pallelo Pattanaalalo Yesu Vaarthane Chaatudaam
Vaagulu Vankalu Daatudaam
Yesu Siluva Premane Chaatudaam (2) ||Vandalu||