ఎనలేని ప్రేమ నాపైన చూపి

Enaleni Prema (Oohinchagalanaa)

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎనలేని ప్రేమ నాపైన చూపి
నరునిగా వచ్చిన నా దేవా
నా పాపము కొరకు రక్తమును కార్చి
ప్రాణమునర్పించిన నా దేవా (2)
ఊహించగలనా వర్ణింప తగునా
ఆ గొప్ప సిల్వ త్యాగము (2)
ఆ గొప్ప సిల్వ త్యాగము ||ఎనలేని||

కొరడాలతో హింసించినా
మోముపై ఉమ్మి వేసినా (2)
చెమట రక్తముగా మారినా (2) ||ఊహించగలనా||

ముళ్ల కిరీటముతో మొత్తినా
బల్లెముతో ప్రక్క పొడచినా (2)
పరలోక తండ్రియే చేయి విడచినా (2) ||ఊహించగలనా||

Enaleni Prema Naapaina Choopi
Narunigaa Vachchina Naa Devaa
Naa Paapamu Koraku Rakthamunu kaarchi
Praanamunarpinchina Naa Devaa (2)
Oohinchagalanaa Varnimpa Thagunaa
Aa Goppa Silva Thyaagamu (2)
Aa Goppa Silva Thyaagamu ||Enaleni||

Koradaalatho Himsinchinaa
Momupai Ummi Vesinaa (2)
Chemata Rakthamugaa Maarinaa (2) ||Oohinchagalanaa||

Mulla Kireetamutho Motthinaa
Ballemutho Prakka Podachinaa (2)
Paraloka Thandriye Cheyi Vidachinaa (2) ||Oohinchagalanaa||