ఏమి ఉన్నా లేకున్నా

Emi Unnaa Lekunnaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఏమి ఉన్నా లేకున్నా
ఎవరు నాకు లేకున్నా (2)
యేసు నందే ఆనందింతును
యేసయ్యనే ఆరాధింతును (2)
ఆనందింతును ఆరాధింతును (2)
యేసునందే ఆనందింతును
యేసయ్యనే ఆరాధింతును (2)

మందలో గొర్రెలు లేకున్ననూ
శాలలో పశువులు లేకున్ననూ (2)
ఏమి నాకు లేకున్నా
కష్ట కాలమందైనా (2) ||యేసునందే||

ద్రాక్షా చెట్లు ఫలించుకున్ననూ
అంజూరపు చెట్లు పూయకున్ననూ (2)
ఏమి నాకు లేకున్నా
నష్ట సమయమందైనా (2) ||యేసునందే||

Emi Unnaa Lekunnaa
Evaru Naaku Lekunnaa (2)
Yesunande Aanandinthunu
Yesayyane Aaraadhinthunu (2)
Aanandinthunu Aaraadhinthunu (2)
Yesu Nande Aanandinthunu
Yesayyane Aaraadhinthunu (2)

Mandalo Gorrelu Lekunnanu
Shaalalo Pashuvulu Lekunnanu (2)
Emi Naaku Lekunnaa
Kashta Kaalamandainaa (2) ||Yesunande||

Draakshaa Chetlu Phalinchakunnanu
Anjoorapu Chetlu Pooyakunnanu (2)
Emi Naaku Lekunnaa
Nashta Samayamandainaa (2) ||Yesunande||