ఏమని నే పాడెదన్ – ఎట్లు నిన్ను స్తుతియింతును

Emani Ne Paadedan

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఏమని నే పాడెదన్ – ఎట్లు నిన్ను స్తుతియింతును
ఏమని నే పాడెదన్ – ఎట్లు నిన్ను స్తుతియింతును (2)
నిన్ను ఏమని నే పాడెదన్ – ఎట్లు నిన్ను స్తుతియింతును

రక్తం కార్చిన రక్షకుడా – కనికర సంపన్నుడా (2)
కనికర సంపన్నుడా – అయ్యా కనికర సంపన్నుడా (2)

అభిషేకించి ఆదరించినా – ఆదరణ నాయకుడా (2)
ఆదరణ నాయకుడా – అయ్యా ఆదరణ నాయకుడా (2)

నీ పాదాల దరి చేరి – తనివి తీరా ముద్దాడెదన్ (2)
తనివి తీరా ముద్దాడెదన్ – అయ్యా తనివి తీరా ముద్దాడెదన్ (2)

నిన్ను విడచి వేరెవ్వరు – ఉత్తముడా నీవేనయ్యా (2)
ఉత్తముడా నీవేనయ్యా – అయ్యా ఉత్తముడా నీవేనయ్యా (2)

రాకడలో కొనిపోదువు – నీతో నేనుందును (2)
నీతో నేనుందును – అయ్యా నీతో నేనుందును (2)

Emani Ne Paadedan – Etlu Ninnu Sthuthiyinthunu
Emani Ne Paadedan – Etlu Ninnu Sthuthiyinthunu (2)
Ninnu Emani Ne Paadedan – Etlu Ninnu Sthuthiyinthunu

Raktham Kaarchina Rakshakudaa – Kanikara Sampannudaa (2)
Kanikara Sampannudaa – Ayyaa Kanikara Sampannudaa (2)

Abhishekinchi Aadarinchinaa – Aadarana Naayakudaa (2)
Aadarana Naayakudaa – Ayyaa Aadarana Naayakudaa (2)

Nee Paadaala Dari Cheri – Thanivi Theera Muddaadedan (2)
Thanivi Theeraa Muddaadedan – Ayyaa Thanivi Theeraa Muddaadedan (2)

Ninnu Vidachi Verevvaru – Utthamudaa Neevenayyaa (2)
Utthamudaa Neevenayyaa – Ayyaa Utthamudaa Neevenayyaa (2)

Raakadalo Konipoduvu – Neetho Nenundunu (2)
Neetho Nenundunu – Ayyaa Neetho Nenundunu (2)