ఎల్లవేళలందు – కష్టకాలమందు

Ella Velalandu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎల్లవేళలందు – కష్టకాలమందు
వల్లభుండా యేసున్‌ స్తుతింతున్‌
ఎల్లను నీవే నా కెల్లెడల
వల్లపడదే వివరింపన్‌ (2)

విమోచకుడా – విమోచన నీవే
రక్షకుడవు – నా రక్షణ నీవే (2) ||ఎల్లవేళలందు||

సృష్టికర్తవు – సహాయము నీవే
ఇష్టుడ నీవు – త్రిత్వము నీవే (2) ||ఎల్లవేళలందు||

జ్ఞానము నీవే – నా పానము నీవే
దానము నీవే – నా గానము నీవే (2) ||ఎల్లవేళలందు||

జ్యోతివి నీవే – నా నీతివి నీవే
ఆదియు నీవే – నా అంతము నీవే (2) ||ఎల్లవేళలందు||

నిత్యుడ నీవే – నా సత్యుండ నీవే
స్తోత్రము నీవే – నా నేత్రము నీవే (2) ||ఎల్లవేళలందు||

జీవము నీవే – నా దేవుడవు నీవే
పావన నీవే – నా కావలి నీవే (2) ||ఎల్లవేళలందు||

కాంతియు నీవే – నా శాంతియు నీవే
సంతస నీవే – నాకంతయు నీవే (2) ||ఎల్లవేళలందు||

Ella Velalandu – Kashta Kaalamandu
Vallabhundaa Yesun Sthuthinthun
Ellanu Neeve Naa Kelledala
Vallapadade Vivarimpan (2)

Vimochakudaa – Vimochana Neeve
Rakshakudavu – Naa Rakshana Neeve (2) ||Ellavelalandu||

Srushtikarthavu – Sahaayamu Neeve
Ishtuda Neevu – Thrithvamu Neeve (2) ||Ellavelalandu||

Gnaanamu Neeve – Naa Paanamu Neeve
Daanamu Neeve – Naa Gaanamu Neeve (2) ||Ellavelalandu||

Jyothivi Neeve – Naa Neethivi Neeve
Aadiyu Neeve – Naa Anthamu Neeve (2) ||Ellavelalandu||

Nithyuda Neeve – Naa Sathyunda Neeve
Sthothramu Neeve – Naa Nethramu Neeve (2) ||Ellavelalandu||

Jeevamu Neeve – Naa Devudavu Neeve
Paavana Neeve – Naa Kaavali Neeve (2) ||Ellavelalandu||

Kaanthiyu Neeve – Naa Shaanthiyu Neeve
Santhasa Neeve – Naakanthayu Neeve (2) ||Ellavelalandu||