ఈ లోక యాత్రాలో నే సాగుచుండ

Ee Loka Yaathraalo

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఈ లోక యాత్రాలో నే సాగుచుండ (2)
ఒకసారి నవ్వు – ఒకసారి ఏడ్పు (2)
అయినాను క్రీస్తేసు నా తోడనుండు (2) ||ఈ లోక||

జీవిత యాత్ర ఎంతో కఠినము (2)
ఘోరాంధకార తుఫానులున్నవి (2)
అభ్యంతరములు ఎన్నెన్నో ఉండు (2)
కాయు వారెవరు రక్షించేదెవరు (2) ||ఈ లోక||

నీవే ఆశ్రయం క్రీస్తేసు ప్రభువా (2)
అనుదినము నన్ను ఆదరించెదవు (2)
నీతో ఉన్నాను విడువలేదనెడు (2)
నీ ప్రేమ మధుర స్వరము విన్నాను (2) ||ఈ లోక||

తోడై యుండెదవు అంతము వరకు (2)
నీవు విడువవు అందరు విడచినను (2)
నూతన బలమును నాకొసగెదవు (2)
నే స్థిరముగ నుండ నీ కోరిక ఇదియే (2) ||ఈ లోక||

Ee Loka Yaathraalo Ne Saaguchunda (2)
Okasaari Navvu – Okasaari Aedpu (2)
Ainaanu Kreesthesu Naa Thodanundu (2) ||Ee Loka||

Jeevitha Yaathra Entho Katinamu (2)
Ghoraandhakaara Thuphaanulunnavi (2)
Abhyantharamulu Ennenno Undu (2)
Kaayu Vaarevaru Rakshinchedevaru (2) ||Ee Loka||

Neeve Aashrayam Kreesthesu Prabhuvaa (2)
Anudinamu Nannu Aadarinchedavu (2)
Neetho Unnaanu Viduveledanedu (2)
Nee Prema Madhura Swaramu Vinnaanu (2) ||Ee Loka||

Thodai Yundedavu Anthamu Varaku (2)
Neevu Viduvavu Andaru Vidachinanu (2)
Noothana Balamunu Naakosagedavu (2)
Ne Sthiramuga Nunda Nee Korika Idiye (2) ||Ee Loka||