ఏడుస్తున్నాడేమో యేసయ్య

Edusthunnaademo Yesayya

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఏడుస్తున్నాడేమో యేసయ్య
ఏడుస్తున్నాడేమో – ఏడుస్తున్నాడేమో (2)
(నిను) రక్షించినందుకు క్షమియించినందుకు (2)
ఏడుస్తున్నాడేమో – ఏడుస్తున్నాడేమో ||ఏడుస్తున్నాడేమో||

నాడు నరుని సృష్టించినందుకు
వారు పాపము చేసినందుకు (2)
దేవుడే దీనుడై దుఃఖముతో ఏడ్చెను (2)
నిను సృష్టించినందుకు ఏడుస్తున్నాడేమో (2) ||ఏడుస్తున్నాడేమో||

సౌలును రాజుగా ఏర్పరచినందుకు
సౌలు హృదయము గర్వించినందుకు (2)
దేవుడే దీనుడై దుఃఖముతో ఏడ్చెను (2)
నిను హెచ్చించినందుకు ఏడుస్తున్నాడేమో (2) ||ఏడుస్తున్నాడేమో||

Edusthunnaademo Yesayya
Edusthunnaademo – Edusthunnaademo (2)
(Ninu) Rakshinchinandhuku Kshamiyinchinandhuku (2)
Edusthunnaademo – Edusthunnaademo ||Edusthunnaademo||

Naadu Naruni Srushtinchinandhuku
Vaaru Paapamu Chesinandhuku (2)
Devude Dheenudai Dhukhamutho Edchenu (2)
Ninu Srushtinchinandhuku Edusthunnaademo (2) ||Edusthunnaademo||

Soulunu Raajuga Erparachinandhuku
Soulu Hrudayamu Garvinchinandhuku (2)
Devude Dheenudai Dhukhamutho Edchenu (2)
Ninu Hechchinchinandhuku Edusthunnaademo (2) ||Edusthunnaademo||