ఎడబాయని నీదు కృప – విడనాడని నీ ప్రేమ

Edabaayani Needu Krupa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఎడబాయని నీదు కృప – విడనాడని నీ ప్రేమ (2)
నన్నెంతగానో బలపరచెను
నన్నెంతగానో స్థిరపరచెను (2)
నన్ను బలపరచెను – నన్ను వెంబడించెను
నన్నెంతగానో స్థిరపరచెను (2) ||ఎడబాయని||

కన్నీటి లోయలలో నుండి
నన్ను దాటించిన దేవా
సింహాల బోనులలో నుండి
నన్ను విడిపించిన ప్రభువా (2) ||నన్ను బలపరచెను||

నేనున్నతమైన స్థితిలో
ఉండాలని ఆశించితివా
ఏ అర్హత నాకు లేకున్నా
నా కృప నీకు చాలునంటివే (2) ||నన్ను బలపరచెను||

నేనెదుర్కొనలేని పరిస్థితులు
నా ఎదుట ఉన్నవి దేవా
నీ శక్తిని నేను కోరెదను
నన్ను విడిపించు నా దేవా (2) ||నన్ను బలపరచెను||

Edabaayani Needu Krupa – Vidanaadani Nee Prema (2)
Nannenthagaano Balaparachenu
Nannenthagaano Sthiraparachenu (2)
Nannu Balaparachenu – Nannu Vembadinchenu
Nannenthagaano Sthiraparachenu (2) ||Edabaayani||

Kanneeti Loyalalo Nundi
Nannu Daatinchina Devaa
Simhaala Bonulalo Nundi
Nannu Vidipinchina Prabhuvaa (2) ||Nannu Balaparachenu||

Nenunnathamaina Sthithilo
Undaalani Aashinchithivaa
Ae Arhatha Naaku Lekunnaa
Naa Krupa Neeku Chaalunantive (2) ||Nannu Balaparachenu||

Nenedurkonaleni Paristhithulu
Naa Yeduta Unnavi Devaa
Nee Shakthini Nenu Koredanu
Nannu Vidipinchu Naa Devaa (2) ||Nannu Balaparachenu||