దివిటీలు మండాలి – సిద్దెలలో నూనుండాలి

Diviteelu Mandaali

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దివిటీలు మండాలి – సిద్దెలలో నూనుండాలి
ఈనాటి ఓ సంఘమా – యేసయ్య సహవాసమా
ఇది నిదురించగా సమయమా
నీవు వెనుదిరిగితే న్యాయమా

ఉన్నతమైన స్థలములలో నిను పిలిచాడు
ఎన్నికలేని నీదు చెంత నిలిచాడు (2)
ఆ ప్రేమ నీడలో – ఆ యేసు బాటలో (2)
మొదటి ప్రేమను మరువకుమా
నిదురించగా సమయమా
వెనుదిరిగితే న్యాయమా ||దివిటీలు||

రాకడ కాలపు సూచనలని చూచాయి
ఉన్నత కొంచెముగాను ప్రార్ధించాయి (2)
పరిశుద్ధత కావాలి – పరివర్తన రావాలి (2)
మొదటి ప్రేమను మరువకుమా
నిదురించగా సమయమా
వెనుదిరిగితే న్యాయమా ||దివిటీలు||

Diviteelu Mandaali – Siddelalo Noonundaali
Eenaati O Sanghamaa – Yesayya Sahavaasamaa
Idi Nidurinchaga Samayamaa
Neevu venudirigithe Nyaayamaa

Unnathamaina Sthalamulalo Ninu Pilichaadu
Ennikaleni Needu Chentha Nilichaadu (2)
Aa Prema Needalo – Aa Yesu Baatalo (2)
Modati Premanu Maruvakumaa
Nidurinchagaa Samayamaa
Venudirigithe Nyaayamaa ||Diviteelu||

Raakada Kaalapu Soochanalani Choochaayi
Unnatha Konchemugaanu Praardhinchaayi (2)
Parishuddhatha Kaavaali – Parivarthana Raavaali (2)
Modati Premanu Maruvakumaa
Nidurinchagaa Samayamaa
Venudirigithe Nyaayamaa ||Diviteelu||