దినదినము విజయము మనదే

Dinadinamu Vijayamu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దినదినము విజయము మనదే
జయశీలుడైన యేసునిలో
భయమే లేదు మాకు దిగులే లేదు
సైన్యములకు అధిపతి యుండగా
సాతానును ఓడించెను
స్వేచ్చా జీవము మాకిచ్చెను
పాప శాపములు తొలగించెను
పరిపూర్ణ జీవము మాకిచ్చెను (2)

హోసన్నా జయం మనదే (3)
హోసన్నా జయం జయం మనదే ||దినదినము||

Dinadinamu Vijayamu Manade
Jayasheeludaina Yesunilo
Bhayame Ledu Maaku Digule Ledu
Sainyamulaku Adhipathi Yundagaa
Saathaanunu Odinchenu
Swechchaa Jeevamu Maakichchenu
Paapa Shaapamulu Tholaginchenu
Paripoorna Jeevamu Maakichchenu (2)

Hosannaa Jayam Manade (3)
Hosannaa Jayam Jayam Manade ||Dinadinamu||