దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి

Devuniyandu Nireekshana Nunchi

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి
ఆయనను స్తుతించు నా ప్రాణమా (2)

ఏ అపాయము రాకుండ నిన్ను – దివారాత్రులు కాపాడువాడు (2)
ప్రతిక్షణం – నీ పక్షముండు – రక్షకుడు (2) ||దేవుని||

చీకటిని వెలుగుగా చేసి – ఆయన నీ ముందు పోవువాడు (2)
సత్యమగు – జీవమగు – మార్గమేసే (2) ||దేవుని||

నీకు సహాయము చేయువాడు – సదా ఆదుకొను వాడు ఆయనే (2)
ఆధారము – ఆదరణ – ఆయనలో (2) ||దేవుని||

తల్లి తన బిడ్డను మరచిననూ – మరువడు నీ దేవుడు నిన్ను (2)
తల్లికన్నా – తండ్రికన్నా – ఉత్తముడు (2) ||దేవుని||

నీకు విరోధముగా రూపించిన – ఏ విధ ఆయుధమును వర్ధిల్లదు (2)
శత్రువులు – మిత్రులుగా – మారుదురు (2) ||దేవుని||

పర్వతములు తొలగి పోయిననూ – తన కృప నిన్ను ఎన్నడు వీడదు (2)
కనికర – సంపన్నుడు – నా దేవుడు (2) ||దేవుని||

స్తుతి మహిమలు నీకే ప్రభు – నిత్యము నిన్నే కొనియాడెద (2)
హల్లెలూయ – హల్లెలూయ – హల్లెలూయ (2) ||దేవుని||

Devuniyandu Nireekshana Nunchi
Aayananu Sthuthinchu Naa Praanamaa (2)

Ae Apaayamu Raakunda Ninnu – Deewaaraathrulu Kaapaaduvaadu (2)
Prathi Kshanam – Nee Pakshamundu – Rakshakudu (2) ||Devuni||

Cheekatini Velugugaa Chesi – Aayana Nee Mundu Povuvaadu (2)
Sathyamagu – Jeevamagu – maargamese (2) ||Devuni||

Neeku Sahaayamu Cheyuvaadu – Sadaa Aadukonuvaadu Aayane (2)
Aadhaaramu – Aadarana – Aayanalo (2) ||Devuni||

Thalli Thana Biddanu Marachinanu – Maruvadu Nee Devudu Ninnu (2)
Thalli Kannaa – Thandri Kannaa – Utthamudu (2) ||Devuni||

Neeku Virodhamugaa Roopinchina – Ae Vidha Aayudhamunu Vardhilladu (2)
Shathruvulu – Mithrulugaa – Maaruduru (2) ||Devuni||

Parvathamulu Tholagipoyinanu – Thana Krupa Ninnu Ennadu Veedadu (2)
Kanikara – Sampannudu – Naa Devudu (2) ||Devuni||

Sthuthi Mahimalu Neeke Prabhu – Nithyamu Ninne Koniyaadeda (2)
Hallelooya – Hallelooya – Hallelooya (2) ||Devuni||