దేవుని వారసులం – ప్రేమ నివాసులము

Devuni Vaarasulam

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దేవుని వారసులం – ప్రేమ నివాసులము
జీవన యాత్రికులం – యేసుని దాసులము
నవ యుగ సైనికులం – పరలోక పౌరులము
హల్లెలూయ – నవ యుగ సైనికులం – పరలోక పౌరులము ||దేవుని||

సజీవ సిలువ ప్రభు – సమాధి గెలుచుటకే
విజేత ప్రేమికులం – విధేయ బోధకులం
నిజముగ రక్షణ ప్రబలుటకై
ధ్వజముగ సిలువను నిలుపుదుము (2) ||దేవుని||

ప్రభువును చూచుటకై ప్రజలందరు రాగా
విభు మహిమను గాంచ – విశ్వమే మేము గోల
శుభములు గూర్చుచు మాలోన
శోభిల్లు యేసుని చూపుదుము (2) ||దేవుని||

దారుణ హింస లలో – దేవుని దూతలుగా
ఆరని జ్వాలలలో – ఆగని జయములతో
మారని ప్రేమ సమర్పణతో
సర్వత్ర యేసుని కీర్తింతుము (2) ||దేవుని||

పరిశుద్దాత్మునికై – ప్రార్థన సలుపుదము
పరమాత్ముని రాక – బలము ప్రసాదింప
ధరణిలో ప్రభువును జూపుటకై
సర్వాంగ హోమము జేయుదము (2) ||దేవుని||

అనుదిన కూటములు – అందరి గృహములలో
ఆనందముతోను – ఆరాధనలాయే
వీనుల విందగు పాటలతో
ధ్యానము చేయుచు మురియుదము (2) ||దేవుని||

హత సాక్షుల కాలం – అవనిలో చెలరేగ
గతకాలపు సేవ – గొల్గొతా గిరి జేర
భీతులలో బహు రీతులలో
నూతన లోకము కాంక్షింతుము (2) ||దేవుని||

Devuni Vaarasulam – Prema Nivaasulamu
Jeevana Yaathrikulam – yesuni Daasulamu
Nava Yuga Sainikulam – Paraloka Pourulamu
Hallelooya – Nava Yuga Sainikulam – Paraloka Pourulamu ||Devuni||

Sajeeva Siluva Prabhu – Samaadhi Geluchutake
Vijetha Premikulam – Vidheya Bodhakulam
Nijamuga Rakshana Prabalutakai
Dhwajamuga Siluvanu Nilupudumu (2) ||Devuni||

Prabhuvunu Choochutakai Prajalandaru Raagaa
Vibhu Mahimanu Gaancha – Vishwame Mamu Gola
Shubhamulu Goorchuchu Maalona
Shobhillu Yesuni Choopudumu (2) ||Devuni||

Daaruna Himsalalo – Devuni Doothalugaa
Aarani Jwaalalalo – Aagani Jayamulatho
Maarani Prema Samarpanatho
Sarvathra Yesuni Keertinthumu (2) ||Devuni||

Parishuddhaathmunikai – Praarthana Salupudamu
Paramaathmuni Raaka – Balamu Prasaadimpa
Dharanilo Prabhuvunu Jooputakai
Sarvaanga Homamu Jeyudamu (2) ||Devuni||

Anudina Kootamulu – Andari Gruhamulalo
Aanandamuthonu – Aaraadhanalaaye
Veenula Vindagu Paatalatho
Dhyaanamu Cheyuchu Muriyudamu (2) ||Devuni||

Hatha Saakshula Kaalam – Avanilo Chelarega
Gathakaalapu Seva – Golgotha Giri Jera
Bheethulalo Bahu Reethulalo
Noothana Lokamu Kaankshinthumu (2) ||Devuni||