దేవుని స్తుతించ రండి

Devuni Sthuthincha Randi

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దేవుని స్తుతించ రండి
గత సంవత్సరమున కాపాడెన్
కీడు మనలను చేరకను – కోటి
కీడుల నుండి కాపాడినట్టి – మహా ||దేవుని||

కోట్లకొలది మరణించిరి
మన మిచ్చట చేరియున్నాము
కష్టముల బాపి మనల నింక
జగమున జీవితులుగా నుంచినట్టి – మహా ||దేవుని||

ఎన్ని కీడుల మనము చేసిన
నన్ని మెల్లను చేసెనుగా
నిరతము కాచి చక్కగాను
ప్రభు ప్రేమతో కాచినందున స్తుతిచేసి ||దేవుని||

ఏకముగా పాడి హర్షముతో
లెక్కలేని మేలులకై
ఆత్మ దేహములను బలిగా
నిపుడేసు కర్పించెద మేకముగా – చేరి ||దేవుని||

వత్సారంభముననిను
మే మొక్కటిగా నారాధింప
దైవ కుమారా కృపనిమ్ము
మా జీవిత కాలమంతయు పాడి – మహా ||దేవుని||

భూమి యందలి మాయల నుండి
సైతానుని వలలో నుండి
ఆత్మతో నిను సేవింప
నిపు డేలుమనుచు బ్రతిమాలెదము – కూడి ||దేవుని|||

ప్రతి సంవత్సరమును మము జూడుము
దుర్గములో మము చేర్చుమయ్యా
దాటునప్పుడు నీ సన్నిధిని – చూపి
ధైర్యమునిచ్చి ఓదార్చుమయ్యా – మహా ||దేవుని||

స్తోత్రింతుము ప్రభువా నీ పదముల
సకలాశీర్వాదముల నిమ్ము
ప్రేమతో ప్రభుతో నుండ
నెట్టి యాపద లేక బ్రోవుమామెన్ – ప్రభు ||దేవుని||

Devuni Sthuthincha Randi
Gatha Samvathsaramuna Kaapaaden
Keedu Manalanu Cherakanu – Koti
Keedula Nundi Kaapaadinatti – Mahaa ||Devuni||

Kotlakoladi Maraninchiri
Mana Michchata Cheriyunnaamu
Kashtamula Baapi Manala Ninka
Jagamuna Jeevithuluga Nunchinatti – Mahaa ||Devuni||

Enni Keedula Manamu Chesina
Nanni Mellanu Chesenugaa
Nirathamu Kaachi Chakkaganu
Prabhu Prematho Kaachinanduna Sthuthichesi ||Devuni||

Ekamugaa Paadi Harshamutho
Lekkaleni Melulakai
Aathma Dehamulanu Baliga
Nipudesu Karpincheda Mekamugaa – Cheri ||Devuni||

Vathsaarambhamunaninu
Me Mokkatigaa Naaraadhimpa
Daiva Kumaaraa Krupanimmu
Maa Jeevitha Kaalamanthayu Paadi – Mahaa ||Devuni||

Bhoomi Yandali Maayala Nundi
Saithaanuni Valalo Nundi
Aathmatho Ninu Sevimpa
Nipu Delumanuchu Brathimaaledamu – Koodi ||Devuni||

Prathi Samvathsaramunu Mamu Joodumu
Durgamulo Mamu Cherchumayyaa
Daatunappudu Nee Sannidhini – Choopi
Dhairyamunichchi Odaarchumayyaa – Mahaa ||Devuni||

Sthothrinthumu Prabhuvaa Nee Padamula
Sakalaasheervaadamula Nimmu
Prematho Prabhutho Nunda
Netti Yaapada Leka Brovumaamen – Prabhu ||Devuni||