దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో

Devuni Samukha Jeeva Kavilelo

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో (2)
నీ పేరున్నదా – నీ పేరున్నదా ||దేవుని||

జీవవాక్యము ఇలలో చాటుచు – జీవితము లర్పించిరే (2)
హత సాక్షుల కవిలెలో (2)
నీ పేరున్నదా – నీ పేరున్నదా ||దేవుని||

ఆకాశమండలములలో తిరిగెడు – అంధకార శక్తులను గెలిచిన (2)
విజయవీరుల కవిలెలో (2)
నీ పేరున్నదా – నీ పేరున్నదా ||దేవుని||

పరిశుద్ధ యెరుషలేము సంఖ్య – పరిశుద్ధ గ్రంథము సూచించు (2)
సర్వోన్నతుని పురములలో (2)
నీ పేరున్నదా – నీ పేరున్నదా ||దేవుని||

దేవుని సన్నిధి మహిమ ధననిధి – దాతను వేడి వరము పొందిన (2)
ప్రార్ధన వీరుల కవిలెలో (2)
నీ పేరున్నదా – నీ పేరున్నదా ||దేవుని||

పరమునుండి ప్రభువు దిగగా – పరిశుద్ధులు పైకెగయునుగా (2)
పరిశుద్ధుల కవిలెలో (2)
నీ పేరున్నదా – నీ పేరున్నదా ||దేవుని||

Devuni Samukha Jeeva Kavilelo (2)
Nee Perunnadaa – Nee Perunnadaa ||Devuni||

Jeeva Vaakyamu Ilalo Chaatuchu – Jeevithamu Larpinchire (2)
Hatha Saakshula Kavilelo (2)
Nee Perunnadaa – Nee Perunnadaa ||Devuni||

Aakaasha Mandalamulo Thirigedu – Andhakaara Shakthulanu Gelichina (2)
Vijayaveerula Kavilelo (2)
Nee Perunnadaa – Nee Perunnadaa ||Devuni||

Parishuddha Yerushalemu Sankhya – Parishuddha Grandhamu Soochinchu (2)
Sarvonnathuni Puramulalo (2)
Nee Perunnadaa – Nee Perunnadaa ||Devuni||

Devuni Sannidhi Mahima Dhana Nidhi – Daathanu Vedi Varamu Pondina (2)
Praarthana Veerula Kavilelo (2)
Nee Perunnadaa – Nee Perunnadaa ||Devuni||

Paramunundi Prabhuvu Digagaa – Parishuddhulu Paikegayunugaa (2)
Parishuddhula Kavilelo (2)
Nee Perunnadaa – Nee Perunnadaa ||Devuni||