దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు

Devudu Manaku Ellappudu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు (2)
తోడుగ నున్నాడు (3)

ఏదేనులో ఆదాముతో నుండెన్ (2)
హానోకు తోడనేగెను (2)
దీర్ఘ దర్శకులతో నుండెన్ (2)
ధన్యులు దేవుని గలవారు – తోడుగనున్నాడు

దైవాజ్ఞను శిరసావహించి (2)
దివ్యముగ నా బ్రాహాము (2)
కన్న కొమరుని ఖండించుటకు (2)
ఖడ్గము నెత్తిన యపుడు – తోడుగనున్నాడు

యోసేపు ద్వేషించ బడినపుడు (2)
గోతిలో త్రోయబడినపుడు (2)
శోధనలో చెరసాలయందు (2)
సింహాసనమెక్కిన యపుడు – తోడుగనున్నాడు

ఎర్ర సముద్రపు తీరమునందు (2)
ఫరో తరిమిన దినమందు (2)
యోర్దాను దాటిన దినమందు (2)
యెరికో కూలిన దినమందు – తోడుగనున్నాడు

దావీదు సింహము నెదిరించి (2)
ధైర్యాన చీల్చినయపుడు (2)
గొల్యాతును హతమార్చినయపుడు (2)
సౌలుచే తరుమబడినపుడు – తోడుగనున్నాడు

సింహపు బోనులో దానియేలు (2)
షద్రకు మేషా కబేద్నెగో (2)
అగ్ని గుండములో వేయబడెన్ (2)
నల్గురిగా కనబడినపుడు – తోడుగనున్నాడు

పౌలు బంధించబడినపుడు (2)
పేతురు చెరలో నున్నపుడు (2)
అపోస్తలులు విశ్వాసులు (2)
హింసించ బడినయపుడు – తోడుగనున్నాడు ||దేవుడు||

Devudu Manaku Ellappudu (2)
Thoduga Nunnaadu (3)

Aedenulo Aadaamutho Nunden (2)
Haanoku Thodanegenu (2)
Deergha Darshakulatho Nunden (2)
Dhanyulu Devuni Galavaaru – Thoduganunnaadu

Daivaaznanu Shirasaavahinchi (2)
Divyamuga Naa Braahaamu (2)
Kanna Komaruni Khandinchutaku (2)
Khadgamu Neththina Yapudu – Thoduganunnaadu

Yosepu Dweshincha Badinapudu (2)
Gothilo Throyabadinapudu (2)
Shodhanalo Cherasaalayandu (2)
Simhaasanamekkina Yapudu – Thoduganunnaadu

Erra Samudrapu Theeramunandu (2)
Pharo Tharimina Dinamandu (2)
Yordaanu Daatina Dinamandu (2)
Yeriko Koolina Dinamandu – Thoduganunnaadu

Daaveedu Simhamu Nedirinchi (2)
Dhairyaana Cheelchinayapudu (2)
Golyaathunu Hathamaarchinayapudu (2)
Souluche Tharumabadinapudu – Thoduganunnaadu

Simhapu Bonulo Daaniyelu (2)
Shadraku Meshaa Kabednego (2)
Agni Gundamulo Veyabaden (2)
Nalgurigaa Kanabadinapudu – Thoduganunnaadu

Poulu Bandhinchabadinapudu (2)
Pethuru Cheralo Nunnapudu (2)
Aposthalulu Vishwaasulu (2)
Himsincha Badinayapudu – Thoduganunnaadu ||Devudu||