దేవుడు దేహమును పొందిన దినము

Devudu Dehamunu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దేవుడు దేహమును పొందిన దినము
మనిషిగా మారి ఇల చేరిన క్షణము (2)
తార వెలిగెను – దూత పాడెను
పరలోకనికి మార్గము వెలిసెను (2)
స్తుతుల గానములు పాడి పరవశించెదము
యేసు నామమునే చాటి మహిమ పరిచెదము (2)

దూత పలికెను భయము వలదని
తెలిపే వార్తను యేసే క్రీస్తని (2)
చీకటి తొలగెను రారాజుకు భయపడి
లోకము వెలిగెను మరణము చెరవిడి (2)
క్రీస్తు పుట్టెనని తెలిపి సంతోషించెదము
నిత్య జీవమునే చాటి ఘనత పొందెదము (2) ||దేవుడు||

సృష్టి కారుడు అల్పుడాయెను
అది శాపము తీయ వచ్చెను (2)
పాపము ఎరుగని మనిషిగా బ్రతికెను
మానవ జాతికి మార్గమై నిలిచెను (2)
నమ్మి ఒప్పినను చాలు తొలగు పాపములు
పరము చేరుటకు మనకు కలుగు దీవెనలు (2) ||దేవుడు||

Devudu Dehamunu Pondina Dinamu
Manishigaa Maari Ila Cherina Kshanamu (2)
Thaara Veligenu – Dootha Paadenu
Paralokaaniki Maargamu Velisenu (2)
Sthuthulu Gaanamulu Paadi Paravashinchedamu
Yesu Naamamune Chaati Mahima Parichedamu (2) ||Devudu||

Dootha Palikenu Bhayamu Valadani
Thelipe Vaarthanu Yese Kreesthani (2)
Cheekati Tholagenu Raaraajuku Bhayapadi
Lokamu Veligenu Maranamu Cheravidi (2)
Kreesthu Puttenani Thelipi Santhoshinchedamu
Nithya Jeevamune Chaati Ghanatha Pondedamu (2) ||Devudu||

Srushtikaarudu Alpudaayenu
Aadi Shaapamu Theeya Vachchenu (2)
Paapamu Erugani Manishigaa Brathikenu
Maanava Jaathiki Maargamai Nilichenu (2)
Nammi Oppinanu Chaalu Tholagu Paapamulu
Paramu Cherutaku Manaku Kalugu Deevenalu (2) ||Devudu||