దేవుడే నాకాశ్రయంబు – దివ్యమైన దుర్గము

Devude Naakaashrayambu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దేవుడే నాకాశ్రయంబు – దివ్యమైన దుర్గము
మహా వినోదు డాపదల – సహాయుడై నన్ బ్రోచును
అభయ మభయ మభయ మెప్పు
డానంద మానంద మానంద మౌగ ||దేవుడే||

పర్వతములు కదిలిన నీ – యుర్వి మారు పడినను
సర్వమున్ ఘోషించుచు నీ – సంద్ర ముప్పొంగినన్ ||అభయ||

దేవుడెప్డు తోడుగాగ – దేశము వర్ధిల్లును
ఆ తావు నందు ప్రజలు మిగుల – ధన్యులై వసింతురు ||అభయ||

రాజ్యముల్ కంపించిన భూ – రాష్ట్రముల్ ఘోషించిన
పూజ్యుండౌ యెహోవా వైరి – బూని సంహరించును ||అభయ||

విల్లు విరచు నాయన తెగ – బల్లెము నరకు నాయన
చెల్ల చెదర జేసి రిపుల – నెల్లద్రుంచు నాయనే ||అభయ||

పిశాచి పూర్ణ బలము నాతో – బెనుగులాడ జడియును
నశించి శత్రు గణము దేవు – నాజ్ఞ వలన మడియును ||అభయ||

కోటయు నాశ్రయమునై యా – కోబు దేవు డుండగా
ఏటి కింక వెరవ వలయు – నెప్డు నాకు బండుగ ||అభయ||

Devude Naakaashrayambu – Divyamaina Durgamu
Mahaa Vinodu Daapadala – Sahaayudai Nan Brochunu
Abhaya Mabhaya Mabhaya Meppu
Daananda Maananda Maananda Mouga ||Devude||

Parvathamulu Kadilina Nee – Yurvi Maaru Padinanu
Sarvamun Ghoshinchuchu Nee – Sandra Mupponginan ||Abhaya||

Devudepdu Thodugaaga – Deshamu Vardhillunu
Aa Thaavu Nandu Prajalu Migula – Dhanyulai Vasinthuru ||Abhaya||

Raajyamul Kampinchina Bhoo – Raashtramul Ghoshinchina
Poojyundou Yehovaa Vairi – Booni Samharinchunu ||Abhaya||

Villu Virachu Naana Thega – Ballemu Naraku Naayana
Chella Chedara Jesi Ripula – Nelladrunchu Naayane ||Abhaya||

Pishaachi Poorna Balamu Naatho – Benugulaada Jadiyunu
Nashinchi Shathru Ganamu Devu – Naazna Valana Madiyunu ||Abhaya||

Kotayu Naashrayamunai Yaa – Kobu Devu Dundaga
Aeti Kinka Verava Valayu – Nepdu Naaku Banduga ||Abhaya||