దేవా నీ తలంపులు అమూల్యమైనవి నా యెడ

Devaa Nee Thalampulu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దేవా నీ తలంపులు అమూల్యమైనవి నా యెడ
నా యెడల నీ కరుణ
సర్వ సదా నిలుచుచున్నది (2) ||దేవా||

స్తుతులర్పింతు ప్రభు నీకు నేడే
స్తుతి పాడేను హృదయముతో (2)
స్తుతించి వర్ణించి ఘనపరతున్ (2)
నీవే నా రక్షకుడవని ||దేవా||

మొదట నిన్ను ఎరుగనైతిని
మొదటే నన్ను ఎరిగితివి (2)
వెదుకలేదు ప్రభువా నేను (2)
వెదకితివి ఈ పాపిని ||దేవా||

అద్భుతమైనది సిలువ దృశ్యం
ప్రభును కొట్టి ఉమ్మి వేసిరి (2)
ప్రభును వర్ణింప నశక్యము (2)
ప్రభువే సహించె దుఃఖము ||దేవా||

ఎట్లు మౌనముగా నుందు ప్రభు
చెల్లింపక స్తోత్ర గీతము (2)
కాలమంతా పాడుచుండెద (2)
నీ ప్రేమ అపారమైనది ||దేవా||

Devaa Nee Thalampulu Amoolyamainavi Naa Yeda
Naa Yedala Nee Karuna
Sarva Sadaa Nilachuchunnadi (2) ||Devaa||

Sthuthularpinthu Prabhu Neeku Nede
Sthuthi Paadenu Hrudayamutho (2)
Sthuthinchi Varninchi Ghanaparathun (2)
Neeve Naa Rakshakudavani ||Devaa||

Modata Ninnu Eruganaithini
Modate Nannu Erigithivi (2)
Vedukaledu Prabhuvaa Nenu (2)
Vedakithivi Ee Paapini ||Devaa||

Adbhuthamainadi Siluva Drushyam
Prabhunu Kotti Ummi Vesiri (2)
Prabhunu Varnimpa Nashakyamu (2)
Prabhuve Sahinche Dukhamu ||Devaa||

Etlu Mounamugaa Nundu Prabhu
Chellimpaka Sthothra Geethamu (2)
Kaalamanthaa Paaduchundeda (2)
Nee Prema Apaaramainadi ||Devaa||