దేవా మా కుటుంబము – నీ సేవకే అంకితము

Devaa Maa Kutumbamu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దేవా మా కుటుంబము – నీ సేవకే అంకితము (2)
ఈ శాప లోకాన – నీ సాక్షులుగా నిలువ
నీ ఆత్మతో నింపుమా (2) ||దేవా||

కాపరి మా యేసు ప్రభువే – కొదువేమి లేదు మాకు
మాకేమి భయము – మాకేమి దిగులు
నీకే వందనములయ్యా
లోబడి జీవింతుము – లోపంబులు సవరించుము
లోకాశలు వీడి – లోకంబులోన
నీ మందగా ఉందుము ||దేవా||

సమృద్ధి జీవంబును – సమృద్ధిగా మాకిమ్ము
నెమ్మది గల ఇల్లు – నిమ్మళమగు మనస్సు
ఇమ్మహిలో మాకిమ్మయ్యా
ఇమ్ముగ దయచేయుము – గిన్నె నిండిన అనుభవము
ఎన్నో కుటుంబాల ధన్యులుగా జేయంగా
మమ్ములను బలపరచుము ||దేవా||

ఏ కీడు రాకుండగా – కాపాడుము మా పిల్లలను
లోక దురు వ్యసనంలా – తాకుడు లేకుండా
దాచుము నీ చేతులలో
ఒలీవ మొక్కల వలెను ద్రాక్షా తీగెలను పోలి
ఫల సంపదలతోను – కలకాలము జీవించ
కురుపించుము నీ దీవెనలన్ ||దేవా||

పెంపారు జేయుము మాలో – సొంపుగ నీ ఘన ప్రేమన్
నింపుమా హృదయములు – శాంతి భాగ్యంబులతో
సంతసంబుగ సాగెదము
వింతైన నీ ప్రేమను – అంతట ప్రకటింతుము
కొంత కాలమే మేము – ఉందుము లోకాన
చెంత చేరగ కోరెదము
నీ చెంత చేరగ కోరెదము ||దేవా||

Devaa Maa Kutumbamu – Nee Sevake Ankithamu (2)
Ee Shaapa Lokaana – Nee Saakshulugaa Niluva
Nee Aathmatho Nimpumaa (2) ||Devaa||

Kaapari Maa Yesu Prabhuve – Koduvemi Ledu Maaku
Maakemi Bhayamu – Maakemi Digulu
Neeke Vandanamulayyaa
Lobadi Jeevinthumu – Lopambulu Savarinchumu
Lokaashalu Veedi – Lokambulona
Nee Mandagaa Undumu ||Devaa||

Samruddhi Jeevambunu – Samruddhigaa Maakimmu
Nemmadi Gala Illu – Nimmalamagu Manassu
Immahilo Maakimmayyaa
Immuga Dayachesyumu – Ginne Nindina Anubhavamu
Enno Kutumbaala Dhanyulugaa Jeyangaa
Mammulanu Balaparachumu ||Devaa||

Ae Keedu Raakundagaa – Kaapaadumu Maa Pillalanu
Loka Duru Vyasanamula – Thaakudu Lekunda
Daachumu Nee Chethulalo
Oleeva Mokkala Valenu Draakshaa Theegelanu Poli
Phala Sampadalathonu – Kalakaalamu Jeevincha
Kurupinchumu Nee Deevenalan ||Devaa||

Pempaara Jeyumu Maalo – Sompuga Nee Ghana Preman
Nimpumaa Hrudayamula – Shaanthi Bhaagyambulatho
Santhasambuga Saagedamu
Vinthaina Nee Premanu – Anthata Prakatinthumu
Kontha Kaalame Memu – Undumu Lokaana
Chentha Cheraga Koredamu
Nee Chentha Cheraga Koredamu ||Devaa||