దారి తప్పి పోతున్నావా విశ్వాసి

Daari Thappi Pothunnaavaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

దారి తప్పి పోతున్నావా విశ్వాసి
తీరమేదో గమనించావా విశ్వాసి (2)

ఈ లోకం ముళ్ళ బాట
విశ్రాంతి లేని చోట (2)
యేసయ్యే జీవపు బాట
సాగిపో ఆయన వెంట (2)
యేసుతో నీవొస్తావా విశ్వాసి
లోకం విడిచి రానంటావా విశ్వాసి (2) ||దారి||

ఓడలోని నల్ల కాకి
చూడ నేర్చే ఈ లోకాన్ని (2)
చూడ చూడ లోకపు రుచి
ఓడ మరచిపోయే కాకి (2)
కాకిలా నీవుంటావా విశ్వాసి
పావురంలా తిరిగొస్తావా విశ్వాసి (2) ||దారి||

ఓడలోనున్ననాడు
యేసు నీకు తోడుంటాడు (2)
ఆశ్రయంబుగా ఉంటాడు
ఆశలన్నీ తీరుస్తాడు (2)
యేసులో నీవుంటావా విశ్వాసి
సంఘమందు చేరుంటావా విశ్వాసి (2) ||దారి||

Daari Thappi Pothunnaavaa Vishwaasi
Theeramedo Gamaninchaavaa Vishwaasi (2)

Ee Lokam Mulla Baata
Vishraanthi Leni Chota (2)
Yesayye Jeevapu Baata
Saagipo Aayana Venta (2)
Yesutho Neevosthaavaa Vishwaasi
Lokam Vidichi Raanantaavaa Vishwaasi (2) ||Daari||

Odaloni Nalla Kaaki
Chooda Nerche Ee Lokaanni (2)
Chooda Chooda Lokapu Ruchi
Oda Marachipoye Kaaki (2)
Kaakilaa Neevuntaavaa Vishwaasi
Paavuramlaa Thirigosthaavaa Vishwaasi (2) ||Daari||

Odalona Unna Vaadu
Yesu Neeku Thoduntaadu (2)
Aashrayambugaa Untaadu
Aashalanni Theerusthaadu (2)
Yesulo Neevuntaavaa Vishwaasi
Sangamandu Cheruntaavaa Vishwaasi (2) ||Daari||