క్రిస్మస్ పండుగ వచ్చేనులే నేడు

Christmas Panduga

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

క్రిస్మస్ పండుగ వచ్చేనులే నేడు
యేసయ్య జన్మదినం వచ్చేనులే (2)
ఆనందించెదం నూతన కీర్తన పాడెదం
యేసయ్య ప్రేమను లోకమంతా చాటేడం తెడం
యేసయ్య మార్గములో ఆనందముగా సాగెదం (2)

కన్యక గర్భములో యేసయ్య జన్మించెను
పశువుల పాకలోనే పరిశుద్ధుడు జన్మించెను
దివినుండి దూతలొచ్చి కొత్త పాటలు పాడెను (2)
గొల్లలు వచ్చిరి యేసయ్యను చూచిరి
రక్షకుడు పుట్టెనని లోకమంతా చాటిరి (2) ||క్రిస్మస్||

దేవుని బహుమానముగా శ్రేష్టుడు భువికొచ్చెను
తన ప్రేమను వెల్లడి చేయ తన ప్రాణం అర్పించెను
సాతాను కట్లన్ని యేసయ్య తెంచెను (2)
జ్ఞానులు వచ్చిరి యేసయ్యను చూచిరి
బహుమానములిచ్చిరి సాగిలపడి మొక్కిరి (2) ||క్రిస్మస్||

Christmas Panduga Vachchenule Nedu
Yesayya Janmadinam Vachchenule (2)
Aanandinchedam Noothana Keerthana Paadedam
Yesayya Premanu Lokamantha Chaatedam
Yesayya Maargamulo Aanandamuga Saagedam (2)

Kanyaka Garbhamulo Yesayya Janminchenu
Pashuvula Paakalone Parishudhdhudu Janminchenu
Divinundi Doothalochchi Koththa Paatalu Paadenu (2)
Gollalu Vachchiri Yesayyanu Choochiri
Rakshakudu Puttenani Lokamantha Chaatiri (2) ||Christmas||

Devuni Bahumaanamugaa Sreshtudu Bhuvikochchenu
Thana Premanu Velladi Cheya Thana Praanam Arpinchenu
Saathaanu Katlanni Yesayya Thenchenu (2)
Gnaanulu Vachchiri Yesayyanu Choochiri
Bahumaanamulichchiri Saagilapadi Mokkiri (2) ||Christmas||