క్రిస్మస్ ఆనందం సంతోషమే

Christmas Aanandam

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

క్రిస్మస్ ఆనందం సంతోషమే
నా యేసుని జన్మదినమే
యూదుల రాజుగ జన్మించెనే
పశులతొట్టెలో పరుండబెట్టెనే (2)
క్రిస్మస్ – హ్యపీ క్రిస్మస్
క్రిస్మస్ – మెర్రి క్రిస్మస్ (2) ||క్రిస్మస్ ఆనందం||

సంతోషం సంబరం – రాజులకు రాజు పుట్టెను
ఆనందం మనకు అనుదినం – ఇక ఇమ్మానుయేలు వచ్చెను (2)
క్రిస్మస్ – హ్యపీ క్రిస్మస్
క్రిస్మస్ – మెర్రి క్రిస్మస్ (2) ||క్రిస్మస్ ఆనందం||

గొల్లలు జ్ఞానులు – దర్శించి పూజించిరి
విలువైన కానుకలను – అర్పించి ప్రణమిల్లిరి (2)
క్రిస్మస్ – హ్యపీ క్రిస్మస్
క్రిస్మస్ – మెర్రి క్రిస్మస్ (2) ||క్రిస్మస్ ఆనందం||

ఆశ్చర్యకరుడు ఆలోచనకర్త – బలవంతుడైన దేవుడు
నిత్యుడగు తండ్రి సమధాన కర్త – ఇమ్మనుయేలు యేసుడు (2)
క్రిస్మస్ – హ్యపీ క్రిస్మస్
క్రిస్మస్ – మెర్రి క్రిస్మస్ (2) ||క్రిస్మస్ ఆనందం||

Christmas Aanandam Santhoshame
Naa Yesuni Janmadiname
Yoodula Raajuga Janminchene
Pashula Thottelo Parundabettene (2)
Christmas – Happy Christmas
Christmas – Merry Christmas (2) ||Christmas||

Santhosham Sambaram – Raajulaku Raaju Puttenu
Aanandam Manaku Anudinam – Ika Immaanuyelu Vachchenu (2)
Christmas – Happy Christmas
Christmas – Merry Christmas (2) ||Christmas||

Gollalu Gnaanulu – Darshinchi Poojinchiri
Viluvaina Kaanukalanu – Arpinchi Pranamilliri (2)
Christmas – Happy Christmas
Christmas – Merry Christmas (2) ||Christmas||

Aascharyakarudu Aalochanakartha – Balavanthudaina Devudu
Nithyudagu Thandri Samaadhaana Kartha – Immaanuyelu Yesudu (2)
Christmas – Happy Christmas
Christmas – Merry Christmas (2) ||Christmas||