చూచుచున్న దేవుడవయ్యా నన్ను చూచినావు

Choochuchunna Devudavayyaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

చూచుచున్న దేవుడవయ్యా నన్ను చూచినావు (2)
నీ పేరు మిటో ఎరుగనయ్యా (2)
నా పేరుతో నన్ను పిలిచావయ్యా (2) ||చూచుచున్న||

శారాయి మాటలే విన్నాను
అబ్రహాము భార్యనై య్యాను (2)
ఈ అరణ్య దారిలో ఒంటరినై (2)
దిక్కులేక తిరుగుతున్న హాగరును
నేను హాగరును ||చూచుచున్న||

ఇష్మాయేలుకు తల్లినైతిని
అయినవారితో త్రోసివేయబడితిని (2)
కన్నకొడుకు మరణము చూడలేక (2)
తల్లడిల్లిపోతున్న తల్లిని నేను
అనాథ తల్లిని నేను ||చూచుచున్న||

పసివాడి మొరను ఆలకించావు
జీవజలములనిచ్చి బ్రతికించావు (2)
నీ సంతతిని దీవింతునని (2)
వాగ్దానమిచ్చిన దేవుడవు
గొప్ప దేవుడవు ||చూచుచున్న||

Choochuchunna Devudavayyaa – Nannu Choochinaavu (2)
Nee Peru Emito Eruganayyaa (2)
Naa Perutho Nannu Pilichaavayyaa (2) ||Choochuchunna||

Shaaraayi Maatale Vinnaanu
Abrahaamu Bhaaryanaipoyaanu (2)
Ee Aranya Daarilo Ontarinai (2)
Dikku Leka Thiruguthunna Haagarunu
Nenu Haagarunu ||Choochuchunna||

Ishmaayeluku Thallinaithini
Ayina Vaaritho Throsi Veyabadithini (2)
Kanna Koduku Maranamu Choodaleka (2)
Thalladillipothunna Thallini Nenu
Anaatha Thallini Nenu ||Choochuchunna||

Pasivaadi Moranu Aalakinchaavu
Jeeva Jalamulanichchi Brathikinchaavu (2)
Nee Santhathini Deevinthunani (2)
Vaagdhaanamichchina Devudavu
Goppa Devudavu ||Choochuchunna||