చూచితివే నా కన్నీటిని

Choochithive Naa Kanneetini

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

చూచితివే నా కన్నీటిని
తుడచితివే నా యేసయ్యా (2)
లొంగిపోయిన నా జీవితం
కృంగిపోయిన నా ఆత్మను (2)
చేరదీసెనే నీ ప్రేమ
నన్ను… చేరదీసెనే నీ ప్రేమ ||చూచితివే||

లోకమంతయూ నన్ను ద్వేషించినా
సొంత బంధువులంతా నన్ను వెలివేసినా (2)
చేరదీసెనే నీ ప్రేమ
నన్ను… చేరదీసెనే నీ ప్రేమ ||చూచితివే||

ఒంటరితనం నన్ను వేధించినా
దీన దరిద్రురాలై నన్ను అవమానించినా (2)
చేరదీసెనే నీ ప్రేమ
నన్ను… చేరదీసెనే నీ ప్రేమ ||చూచితివే||

ప్రేమతో నన్ను పిలిచావయ్యా
నీ వాక్కునిచ్చి స్వస్థపరచావయ్యా (2)
మరువలేనయ్యా నీ ప్రేమ
నేను… మరువలేనయ్యా నీ ప్రేమ (3)

Choochithive Naa Kanneetini
Thudachithive Naa Yesayyaa (2)
Longipoyina Naa Jeevitham
Krungipoyina Naa Aathmanu (2)
Cheradeesene Nee Prema
Nannu… Cheradeesene Nee Prema ||Choochithive||

Lokamanthayu Nannu Dweshinchinaa
Sontha Bandhuvulanthaa Nannu Velivesinaa (2)
Cheradeesene Nee Prema
Nannu… Cheradeesene Nee Prema ||Choochithive||

Ontarithanam Nannu Vedhinchinaa
Deena Daridruraalai Nannu Avamaaninchinaa (2)
Cheradeesene Nee Prema
Nannu… Cheradeesene Nee Prema ||Choochithive||

Prematho Nannu Pilichaavayyaa
Nee Vaakkunichchi Swasthaparachaavayyaa (2)
Maruvalenayyaa Nee Prema
Nenu… Maruvalenayyaa Nee Prema (3)