చేయి పట్టుకో నా చేయి పట్టుకో

Cheyi Pattuko

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

చేయి పట్టుకో నా చేయి పట్టుకో
జారిపోకుండా నే పడిపోకుండా
యేసు నా చేయి పట్టుకో (2) ||చేయి||

కృంగిన వేళ ఓదార్పు నీవేగా
నను ధైర్యపరచు నా తోడు నీవేగా (2)
మరువగలనా నీ మధుర ప్రేమను
యేసు నా జీవితాంతము (2)
యేసు నా జీవితాంతము ||చేయి||

శోధన బాధలు ఎన్నెన్నో కలిగినా
విశ్వాస నావలో కలకలమే రేగిననూ (2)
విడువగలనా ఒక నిమిషమైననూ
యేసు నా జీవితాంతము (2)
యేసు నా జీవితాంతము ||చేయి||

Cheyi Pattuko Naa Cheyi Pattuko
Jaaripokundaa Ne Padipokundaa
Yesu Naa Cheyi Pattuko (2) ||Cheyi||

Krungina Vela Odaarpu Neevegaa
Nanu Dhairyaparachu Naa Thodu Neevegaa (2)
Maruvagalanaa Nee Madhura Premanu
Yesu Naa Jeevithaanthamu (2)
Yesu Naa Jeevithaanthamu ||Cheyi||

Shodhana Baadhalu Ennenno Kaliginaa
Vishwaasa Naavalo Kalakalame Reginanoo (2)
Viduvagalanaa Oka Nimishamainanoo
Yesu Naa Jeevithaanthamu (2)
Yesu Naa Jeevithaanthamu ||Cheyi||