చీకటులే నన్ను కమ్ముకొనంగా

Cheekatule Nannu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

చీకటులే నన్ను కమ్ముకొనంగా
దుఃఖంబు నాకాహారంబు కాగా
ఏకాకినై లోకంబులోన
కనిపెట్టుకొనియుందు నీ రాక కొరకు – (2)

మేఘములు నన్ను ముసుగుకొనంగా
ఉరుములు నాపై దొరలుచుండంగా
వడగండ్ల వాన కురియుచుండంగా
కనిపెట్టుకొనియుందు నీ రాక కొరకు – (2)

అన్యాయ క్రియలు అధికంబు కాగా
మోసంబులే నాకు వ్యసనంబు కలుగ
ఆకాశ శక్తులు కదలించబడగా
కనిపెట్టుకొనియుందు నీ రాక కొరకు – (2)

త్వరలోనే రమ్ము పరలోక వరుడా
వరమేని తనయా ఓ గొర్రెపిల్లా (2)
కడబూర మ్రోగన్ తడవేల ప్రభువా (2)
కనిపెట్టుకొనియుందు నీ రాక కొరకు – (2) ||చీకటులే||

Cheekatule Nannu Kammukonangaa
Dukhambu Naakaahaarambu Kaagaa
Ekaakinai Lokambulona
Kanipettukoniyundhu Nee Raaka Koraku – (2)

Meghamulu Nannu Musgukonangaa
Urumulu Naapai Doraluchundangaa
Vadagandla Vaana Kuriyuchundangaa
Kanipettukoniyundhu Nee Raaka Koraku – (2)

Anyaaya Kriyale Adhikambu Kaagaa
Mosambule Naaku Vyasanambu Kaluga
Aakaasha Shakthulu Kadhalinchabadagaa
Kanipettukoniyundhu Nee Raaka Koraku – (2)

Thvaralone Rammu Paraloka Varudaa
Varameni Thanayaa O Gorrepillaa (2)
Kadaboora Mrogan Thadavela Prabhuvaa (2)
Kanipettukoniyundhu Nee Raaka Koraku – (2) ||Cheekatule||