చాటించుడి మనుష్యజాతి కేసు నామము

Chaatinchudi Manushya Jaathi

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

చాటించుడి మనుష్యజాతి కేసు నామము
చాటించుడి యవశ్యమేసు – ప్రేమసారము
జనాదులు విశేష రక్షణ సునాదము – విను పర్యంతము
చాటుదాము చాటుదాము – చాటుదాము చాటుదాము
చాటుదాము చాటుదాము శ్రీయేసు నామము

కన్నీళ్ళతో విత్తెడు వార లానందంబుతో
నెన్నడు గోయుడు రనెడి వాగ్ధత్తంబుతో
మన్నన గోరు భక్తులారా నిండు మైత్రితో మానవ ప్రేమతో
చాటుదాము చాటుదాము – చాటుదాము చాటుదాము
చాటుదాము చాటుదాము – చక్కని మార్గము

సమీపమందు నుండునేమో చావు కాలము
సదా నశించిపోవువారికీ సుభాగ్యము
విధంబు జూపగోరి యాశతోడ నిత్యము విన్పించు చుందము
చాటుదాము చాటుదాము – చాటుదాము చాటుదాము
చాటుదాము చాటుదాము – సత్య సువార్తను

Chaatinchudi Manushya Jaathi Kesu Naamamu
Chaatinchudi Yavashyamesu Premasaaramu
Janaadulu Vishesha Rakshana Sunaadamu – Vinu Paryanthamu
Chaatudaamu Chaatudaamu (3)
Shree Yesuni Naamamu

Kanneellatho Vitthedu Vaara-laanandambutho
Nennadu Goyudu Ranedi Vaagdatthambutho
Mannan Goru Bhakthulaaraa Nindu Maithritho Maanava Prematho
Chaatudaamu Chaatudaamu – Chaatudaamu Chaatudaamu
Chaatudaamu Chaatudaamu – Chakkani Maargamu

Sameepamandu Nundunemo Chaavu Kaalamu
Sadaa Nashinchipovu Vaarikee Subhaagyamu
Vidhambu Joopa Gori Yaasha Thoda Nithyamu Vinpinchuchundumu
Chaatudaamu Chaatudaamu – Chaatudaamu Chaatudaamu
Chaatudaamu Chaatudaamu – Sathya Suvaarthanu