భజియింతుము నిను జగదీశా శ్రీ

Bhajiyinthumu Ninu Jagadeeshaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

భజియింతుము నిను జగదీశా శ్రీ
యేసా మా రక్షణ కర్తా (2)
శరణు శరణు మా దేవా యెహోవా
మహిమాన్విత చిర జీవనిధి (2) ||భజియింతుము||

విమల సెరాపులు దూత గణంబులు
చూడగ లేని తేజోనిధివే (2)
మా యధములకై సిలువ మ్రానుపై
దీనుడవై మరణించితివే (2) ||శరణు||

ప్రప్రధముడ మరి కడపటి వాడా
మృతుడై బ్రతికిన నిరత నివాసి (2)
నీ భజనలు మా జీవనాధారం
చేకొనవే మా స్తుతి గీతం (2) ||శరణు||

Bhajiyinthumu Ninu Jagadeeshaa Shree
Yesaa Maa Rakshana Karthaa (2)
Sharanu Sharanu Maa Deva Yehovaa
Mahimaanvitha Chira Jeevanidhi (2) ||Bhajiyinthumu||

Vimala Seraapulu Dootha Ganambulu
Choodaga Leni Thejonidhive (2)
Maa Yadhamulakai Siluva Mraanupai
Deenudavai Maraninchithive (2) ||Sharanu||

Prapradhamuda Mari Kadapati Vaadaa
Mruthudai Brathikina Niratha Nivaasi (2)
Nee Bhajanale Maa Jeevaadhaaram
Chekonave Maa Sthuthi Geetham (2) ||Sharanu||