భజన చేయుచు భక్తపాలక

Bhajana Cheyuchu Bhakthapaalaka

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

భజన చేయుచు భక్తపాలక
ప్రస్తుతింతు నీ నామమును (2)
వృజినములపై జయము నిచ్చిన (2)
విజయుడా నిను వేడుకొందు ||భజన||

దివ్య పదవిని విడిచి నీవు
దీనుడవై పుట్టినావు (2)
భవ్యమైన బోధలెన్నో (2)
బాగుగా ధర నేర్పినావు ||భజన||

నరుల గావను పరమునుండి
ధరకు నీవు వచ్చినావు (2)
పరుడ నైన నా కొరకు నీ (2)
ప్రాణము నర్పించినావు ||భజన||

చెడినవాడ నైన నన్ను
జేరదీసి ప్రోచినావు (2)
పడిన నాడు గోతి నుండి (2)
పైకి లేవనెత్తి నావు ||భజన||

ఎంత ప్రేమ ఎంత దయ
ఎంత కృప యేసయ్య నీకు (2)
ఇంతయని వర్ణింప నిలలో (2)
నెవనికిని సాధ్యంబు కాదు ||భజన||

Bhajana Cheyuchu Bhakthapaalaka
Prasthuthinthu Nee Naamamunu (2)
Vrujinamulapai Jayamu Nichchina (2)
Vijayudaa Ninu Veedukondu ||Bhajana||

Divya Padavini Vidichi Neevu
Deenudavai Puttinaavu (2)
Bhavyamaina Bodhalenno (2)
Baagugaa Dhara Nerpinaavu ||Bhajana||

Narula Gaavanu Paramunundi
Dharaku Neevu Vachchinaavu (2)
Paruda Naina Naa Koraku Nee (2)
Praanamu Narpinchinaavu ||Bhajana||

Chedinavaada Naina Nannu
Jeradeesi Prochinaavu (2)
Padina Naadu Gothi Nundi (2)
Paiki Levaneththi Naavu ||Bhajana||

Entha Prema Yentha Daya
Yentha Krupa Yesayya Neeku (2)
Inthayani Varnimpa Nilalo (2)
Nevanikini Saadhyambu Kaadu ||Bhajana||