బంతియనగ ఆడరే

Banthiyanaga Aadare

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

బంతియనగ ఆడరే
మన బాల చిన్న ముద్దుల యేసుకు (2)
ముద్దుల తోడ కూడి యాడి
ముద్దుల పరుడు పల్క పరుడు
గ గ గ రి గ మ మ మ మ
ప మ ప మ ప ద ని స (2)
ప ద ని స.. ప ద ని స
ప ద ప ద గ మ
గ మ గ రి స రి ||బంతి||

దూతలెల్ల కూడిరి
మంచి గీతములను పాడిరి (2) ||ప ద ని స||

గొల్లలెల్ల చేరిరి
మంచి గొర్రెలనర్పించిరి (2) ||ప ద ని స||

జ్ఞానులెల్ల వచ్చిరి
మంచి కానుకలర్పించిరి (2) ||ప ద ని స||

క్రీస్తు యొక్క జన్మ దిన
మహోత్సవముగా జరిగెను (2) ||ప ద ని స||

Banthiyanaga Aadare
Mana Baala Chinna Muddula Yesuku (2)
Muddula Thoda Koodi Yaadi
Muddula Parudu Palka Parudu
Ga Ga Ga Ri Ga Ma Ma Ma Ma
Pa Ma Pa Ma Pa Da Ni Sa (2)
Pa Da Ni Sa.. Pa Da Ni Sa
Pa Da Pa Da Ga Ma
Ga Ma Ga Ri Sa Ri ||Banthi||

Doothalella Koodiri
Manchi Geethamulanu Paadiri (2) ||Pa Da Ni Sa||

Gollalella Cheriri
Manchi Gorrelanarpinchiri (2) ||Pa Da Ni Sa||

Gnaanulella Vachchiri
Manchi Kaanukalarpinchiri (2) ||Pa Da Ni Sa||

Kreesthu Yokka Janma Dina
Mahothsavamuga Jarigenu (2) ||Pa Da Ni Sa||