బలమైనవాడా బలపర్చువాడా

Balamainavaadaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

బలమైనవాడా బలపర్చువాడా
మరలా నన్ను దర్శించుమా
స్తోత్రం స్తోత్రం (2)
స్తోత్రం నీకేనయ్యా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా (2)
హల్లెలూయా నీకేనయ్యా ||బలమైన||

ఎండిపోతిని దిగజారిపోతిని
నీ కొరకే నేను బ్రతకాలని
మరలా నన్ను దర్శించుము (2)
మొదటి ప్రేమ మొదటి పవిత్రత
మరలా నాలోన దయచేయుమా (2) ||బలమైన||

అల్పుడనైతిని అభిషేకం కోల్పోతిని
నీలోన నేను ఉండాలని
మరలా నన్ను వెలిగించుము (2)
మొదటి తీవ్రత మొదటి శక్తి
సర్వదా నాపై కురిపించుమా (2) ||బలమైన||

Balamainavaadaa Balaparchuvaadaa
Maralaa Nannu Darshinchumaa
Sthothram Sthothram (2)
Sthothram Neekenayyaa
Hallelooyaa Hallelooyaa (2)
Hallelooyaa Neekenayyaa ||Balamaina||

Endipothini Digajaaripothini
Nee Korake Nenu Brathakaalani
Maralaa Nannu Darshinchumu (2)
Modati Prema Modati Pavithratha
Maralaa Naalona Dayacheyumaa (2) ||Balamaina||

Alpudanaithini Abhishekam Kolpothini
Neelona Nenu Undaalani
Maralaa Nannu Veliginchumu (2)
Modati Theevratha Modati Shakthi
Sarvadaa Naapai Kuripinchumaa (2) ||Balamaina||