అసాధ్యమైనది లేనే లేదు

Asaadhyamainadi Lene Ledu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

అసాధ్యమైనది లేనే లేదు
నన్ను బలపరచువాడు నాతో ఉండగా (2)
ఊహించలేని ఆశ్చర్యక్రియలలో
నా దేవుడు నన్ను నడిపించును (2)
సాధ్యమే అన్ని సాధ్యమే
నా యేసు తోడైయుండగా (2)

శోధన శ్రమలు వచ్చినను
ఏ మాత్రము నేను వెనుతిరిగినను (2)
సత్య స్వరూపి సర్వోన్నతుడైన
గొప్ప దేవుడు నన్ను బలపరచును (2) ||సాధ్యమే||

సాతాను శక్తులు ఎదిరించిన
వాక్యమనే ఖడ్గముతో జయించెదను (2)
సర్వశక్తుడు తన శక్తితో నింపి
సాతానుపై నాకు జయమిచ్చును (2) ||సాధ్యమే||

Asaadhyamainadi Lene Ledu
Nannu Balaparachuvaadu Naatho Undagaa (2)
Oohinchaleni Aascharyakriyalalo
Naa Devudu Nannu Nadipinchunu (2)
Saadhyame Anni Saadhyame
Naa Yesu Thodaiyundagaa (2)

Shodhana Shramalu Vachchinanu
Ae Maathramu Nenu Venuthiriginanu (2)
Sathya Swaroopi Sarvonnathudain
Goppa Devudu Nannu Balaparachunu (2) ||Saadhyame||

Saathaanu Shakthulu Edurinchina
Vaakyamane Khadgamutho Jayinchedanu (2)
Sarvashakthudu Thana Shakthitho Nimpi
Saathaanupai Naaku Jayamichchunu (2) ||Saadhyame||