అంత్య దినములయందు ఆత్మను

Anthya Dinamula Yandu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

అంత్య దినములయందు ఆత్మను
మనుష్యులందరి మీద కుమ్మరించుమయా (2)
దేవా యవ్వనులకు దర్శనము
కలుగజేయుము (2) ||అంత్య||

కోతెంతో విస్తారము
కోసేడి వారు లేరు
యవ్వనులకు నీ పిలుపునిచ్చి
సేవకు తరలింపుము (2) ||దేవా||

సౌలు లాంటి యవ్వనులు
దమస్కు మార్గము వెళ్లుచుండగా (2)
నీ దర్శనము వారికిచ్చి
పౌలు వలె మార్చుము (2) ||దేవా||

సంసోను లాంటి యవ్వనులు
బలమును వ్యర్ధ పరచుచుండగా (2)
నీ ఆత్మ బలమును వారికిచ్చి
నీ దాసులుగా మార్చుము (2) ||దేవా||

Anthya Dinamulayandu Aathmanu
Manushyulandari Meeda Kummarinchumayaa (2)
Devaa Yavvanulaku Darshanamu Kalugajeyumu (2) ||Anthya||

Kothentho Visthaaramu
Kosedi Vaaru Leru
Yavvanulaku Nee Pilupunichchi
Sevaku Tharalimpumu (2) ||Devaa||

Soulu Laanti Yavvanulu
Damasku Maargamu Velluchundagaa (2)
Nee Darshanamu Vaarikichchi
Poulu Vale Maarchumu (2) ||Devaa||

Samsonu Laanti Yavvanulu
Balamunu Vyardhaparachuchundagaa (2)
Nee Aathma Balamunu Vaarikichchi
Nee Daasulugaa Maarchumu (2) ||Devaa||