అన్నీ సాధ్యమే

Anni Saadhyame

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

అన్నీ సాధ్యమే
యేసుకు అన్నీ సాధ్యమే (2)
అద్భుత శక్తిని నెరపుటకైనా
ఆశ్చర్య కార్యములొసగుటకైనా (2)
ఆ యేసు రక్తానికి
సాధ్యమే సాధ్యమే సాధ్యమే (2) ||అన్నీ సాధ్యమే||

మాధుర్యమైన జలముగా – మారాను ప్రభు మార్చెను
మృత్యువు నుండి లాజరును – మాహిమార్థముకై లేపెను (2)
మన్నాను కురిపించగా – ఆకాశమే తెరిచెను
మరణాన్ని ఓడించగా – మృత్యుంజయుడై లేచెను (2) ||అన్నీ సాధ్యమే||

బండనే చీల్చగా – జలములే పొంగెను
ఎండిపోయిన భూమిపై – ఏరులై అవి పారెను (2)
బందంటే క్రీస్తేనని – నీ దండమే తానని
మెండైన తన కృపలో – నీకండగా నిలచును (2) ||అన్నీ సాధ్యమే||

ఏకాంతముగా మోకరిల్లి – ప్రార్ధించుటే శ్రేయము
ఏల నాకీ శ్రమలని – పూర్ణ మనసుతో వేడుము (2)
యేసయ్య నీ వేదన – ఆలించి మన్నించును
ఏ పాటి వ్యధలైననూ – ఆ సిల్వలో తీర్చును (2) ||అన్నీ సాధ్యమే||

కష్టాల కడలిలో – కన్నీటి లోయలో
కనికరమే ప్రభు చూపును – కంటిపాపలా కాయును (2)
కలిగించు విశ్వాసము – కాదేదీ అసాధ్యము
క్రీస్తేసు నామములో – కడగండ్లకే మోక్షము (2) ||అన్నీ సాధ్యమే||

Anni Saadhyame
Yesuku Anni Saadhyame (2)
Adbhutha Shakthini Neraputakainaa
Aascharya Kaaryamulosagutakainaa (2)
Aa Yesu Rakthaanike
Saadhyame Saadhyame Saadhyame (2) ||Anni Saadhyame||

Maadhuryamaina Jalamugaa – Maaraanu Prabhu Maarchenu
Mruthyuvu Nundi Laajarunu – Maahimaardhamukai Lepenu (2)
Mannaanu Kurpinchagaa – Aakaashame Therichenu
Maranaanni Odinchagaa – Mruthyunjudai Lechenu (2) ||Anni Saadhyame||

Bandane Cheelchagaa – Jalamule Pongenu
Endipoyina Bhoomipai – Aerulai Avi Paarenu (2)
Bandante Kreesthenani – Nee Dandame Thaanani
Mendaina Thana Krupalo – Neekandagaa Nilachunu (2) ||Anni Saadhyame||

Ekaanthamugaa Mokarilli – Praardhinchute Shreyamu
Aela Naakee Shramalani – Poorna Mansutho Vedumu (2)
Yesayya Nee Vedhana – Aalinchi Manninchunu
Ae Paati Vyadhalainanu – Aa Silvalo Theerchunu (2) ||Anni Saadhyame||

Kashtaala Kadalilo – Kanneeti Loyalo
Kanikarame Prabhu Choopunu – Kantipaapalaa Kaayunu (2)
Kaliginchu Vishwaasamu – Kaadedi Asaadhyamu
Kreesthesu Naamamulo – Kadagandlake Mokshamu (2) ||Anni Saadhyame||