అంజలి ఘటియింతు దేవా

Anjali Ghatiyinthu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

అంజలి ఘటియింతు దేవా (2)
నీ మంజుల పాదాంబుజముల కడ
నిరంజన మానస పరిమళ పుష్పాంజలి ||అంజలి||

పరమాత్మ నీ పాద సేవ
చిరజీవ సంద్రాన నావ (2)
సిలువ మహా యజ్ఞ సింధూర
రక్తా రుణమేయ సంభావనా (2)
దేవా దేవా యేసు దేవా (2)
అంజలి ఘటియింతు దేవా ||అంజలి||

అవతార మహిమా ప్రభావ
సువిశాల కరుణా స్వభావ (2)
పరలోక సింహాసనాసీన
తేజో విరాజమాన జగదావనా (2)
దేవా దేవా యేసు దేవా (2)
అంజలి ఘటియింతు దేవా ||అంజలి||

Anjali Ghatiyinthu Devaa (2)
Nee Manjula Paadaambujamula Kada
Niranjana Maanasa Parimala Pushpaanjali ||Anjali||

Paramaathma Nee Paada Seva
Chirajeeva Sandraana Naava (2)
Siluva Mahaa Yagna Sindhoora
Rakthaa Runameya Sambhaavanaa (2)
Deva Devaa Yesu Devaa (2)
Anjali Ghatiyinthu Devaa ||Anjali||

Avathaara Mahimaa Prabhaava
Suvishaala Karunaa Swabhaava (2)
Paraloka Simhaasanaaseena
Thejo Viraajamaana Jagadaavanaa (2)
Deva Devaa Yesu Devaa (2)
Anjali Ghatiyinthu Devaa ||Anjali||