ఏ రీతి స్తుతియింతునో – ఏ రీతి సేవింతునో

Ae Reethi Sthuthiyinthuno

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఏ రీతి స్తుతియింతునో – ఏ రీతి సేవింతునో
నేరములెంచని వాడా – నాదు నజరేయుడా
తీరము దాటిన వాడా – నాదు గలలీయుడా
ఏ రీతి స్తుతియింతునో…
నా ప్రాణ నాధుండా – నీదు ప్రాణమిచ్చితివి
నేను నీ వాడనో యేసువా (2) ||ఏ రీతి||

మహిమ నగరిని విడిచితివి – మంటి దేహము దాల్చితివి
సకల సంపద విడచితివి – సేవకునిగా మారితివి (2) ||నా ప్రాణ||

వెదకి నను ఇల చేరితివి – వెంబడించగ పిలచితివి
రోత బ్రతుకును మార్చితివి – నీదు సుతునిగ జేసితివి (2) ||నా ప్రాణ||

ఇంత ప్రేమకు కారణము – ఎరుగనైతిని నా ప్రభువా
ఎన్న తరమా నీ ప్రేమ – సన్నుతించుచు పాడెదను (2) ||నా ప్రాణ||

Ae Reethi Sthuthiyinthuno – Ae Reethi Sevinthuno
Neramulenchani Vaadaa – Naadu Najareyudaa
Theeramu Daatina Vaadaa – Naadu Galaleeyudaa
Ae Reethi Sthuthiyinthuno…
Naa Praana Naadhundaa – Needu Praanamichchithivi
Nenu Nee Vaadano Yesuvaa (2) ||Ae Reethi||

Mahima Nagarini Vidichithivi – Manti Dehamu Daalchithivi
Sakala Sampada Vidachithivi – Sevakunigaa Maarithivi (2) ||Naa Praana||

Vedaki Nanu Ila Cherithivi – Vembadinchaga Pilachithivi
Rotha Brathukunu Maarchithivi – Needu Suthuniga Jesithivi (2) ||Naa Praana||

Intha Premaku Kaaranamu – Eruganaithini Naa Prabhuvaa
Enna Tharamaa Nee Prema – Sannuthinchuchu Paadedanu (2) ||Naa Praana||