ఏ గుంపులో నున్నావో

Ae Gumpulo Nunnaavo

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఏ గుంపులో నున్నావో
ఎరిగి తెలుసుకో – గుర్తెరిగి తెలుసుకో (2)
జాగు చేయక వేగ మేలుకో (2) ||ఏ గుంపులో||

మరణమనెడి మొదటి గుంపు
మారని గుంపు – నిర్జీవపు గుంపు (2)
దురాత్మ బలముతో తిరిగెడి గుంపు (2) ||ఏ గుంపులో||

మెచ్చుఁకొనుట కిచ్చకంబు
లాడెడి గుంపు – నులివెచ్చని గుంపు (2)
చచ్చియుండిన సమాధుల గుంపు (2) ||ఏ గుంపులో||

కరుణ లేక కఠినమైన
కరుగని గుంపు – గుర్తెరుగని గుంపు (2)
కరకు కల్గిన కఠోరపు గుంపు (2) ||ఏ గుంపులో||

యేసు వాక్యమనగ నేమో
ఎరుగని గుంపు – విననియ్యని గుంపు (2)
ముద్ర వేసిన మూర్ఖుల గుంపు (2) ||ఏ గుంపులో||

ధరణి నరుల తరిమి కొట్టు
దయ్యపు గుంపు – అదే కయ్యపు గుంపు (2)
పరమ తండ్రిని ఎదిరించెడి గుంపు (2) ||ఏ గుంపులో||

పరమ తండ్రి కడకు జేర
పరుగులెత్తెడి – నిరపరాధ జనులకు (2)
కావలి కాయు కఠినాత్ముల గుంపు (2) ||ఏ గుంపులో||

సర్వ లోక మోసగాడు
ఆది సర్పము – అదే ఘట సర్పము (2)
సర్వ భక్తుల బరి మార్చెడి గుంపు (2) ||ఏ గుంపులో||

వధువు మంద మేయు మర్మ
మనగ గమనిక – గమనించి తెలుసుకో (2)
గదిలో చేరుకో పదిలపర్చుకో (2) ||ఏ గుంపులో||

Ae Gumpulo Nunnaavo
Erigi Thelusuko – Gurtherigi Thelusuko (2)
Jaagu Cheyaka Vega Meluko (2) ||Ae Gumpulo||

Maranamanedi Modati Gumpu
Maarani Gumpu – Nirjeevapu Gumpu (2)
Duraathma Balamutho Thirigedi Gumpu (2) ||Ae Gumpulo||

Mechchukonuta Kichchakambu
Laadedi Gumpu – Nulivechchani Gumpu (2)
Chachchiyundina Samaadhula Gumpu (2) ||Ae Gumpulo||

Karuna Leka Katinamaina
Karugani Gumpu – Gurtherugani Gumpu (2)
Karaku Kalgina Katorapu Gumpu (2) ||Ae Gumpulo||

Yesu Vaakyamanaga Nemo
Erugani Gumpu – Vinaniyyani Gumpu (2)
Mudra Vesina Moorkhula Gumpu (2) ||Ae Gumpulo||

Dharani Narula Tharimi Kottu
Dayyapu Gumpu – Ade Kayyapu Gumpu (2)
Parama Thandrini Edirinchedi Gumpu (2) ||Ae Gumpulo||

Parama Thandri Kadaku Jera
Paruguletthedi – Niraparaadha Janulaku (2)
Kaavali Kaayu Katinaathmula Gumpu (2) ||Ae Gumpulo||

Sarva Loka Mosagaadu
Aadi Sarpamu – Ade Ghata Sarpamu (2)
Sarva Bhakthula Bari Maarchedi Gumpu (2) ||Ae Gumpulo||

Vadhuvu Manda Meyu Marma
Managa Gamanika – Gamaninchi Thelusuko (2)
Gadilo Cheruko Padilaparchuko (2) ||Ae Gumpulo||