అబ్రహాము దేవుడవు

Abrahamu dhevudavu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

పల్లవి:
అబ్రహాము దేవుడవు - ఇస్సాకు దేవుడవు
యాకోబు దేవుడవు - నాకు చాలిన దేవుడవు
యేసయ్యా నా యేసయ్యా - యేసయ్యా నా యేసయ్యా (2X)

1.
అబ్రహాము విశ్వాసముతొ - స్వ దేశము విడచెను
పునాదులు గల పట్టణమునకై వేచి జీవించెను (2X)
అబ్రహాముకు చాలిన దేవుడు నీవే నయ్యా (2X)
యేసయ్యా నా యేసయ్యా - యేసయ్యా నా యేసయ్యా (2X)
...అబ్రహాము...

2.
ఇస్సాకు విధేయుడై బలియాగమాయెను
వాగ్ధానాన్ని బట్టి మృతుడై లేచెను (2X)
ఇస్సాకుకు చాలిన దేవుడు నీవేనయ్యా (2X)
యేసయ్యా నా యేసయ్యా - యేసయ్యా నా యేసయ్యా (2X)
...అబ్రహాము...

3.
యాకోబు మోసగాడై తండ్రి ఇంటిని విడచెను
యాకోబు ఇశ్రాయేలై తండ్రి ఇంటికి చేరెను (2X)
యాకోబుకు చాలిన దేవుడు నీవేనయ్యా (2X)
యేసయ్యా నా యేసయ్యా - యేసయ్యా నా యేసయ్యా (2X)
...అబ్రహాము...