అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబునకు దేవుడవు

Abraahaamu Issaaku Yaakobunaku

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబునకు దేవుడవు
(యేసయ్యా) భూ రాజులందరికి భూ జనులందరికి పూజ్యుడవు – (2) ||అబ్రాహాము||

అబ్రాహాము విశ్వాసులకు తండ్రి అని
ఇస్సాకునకు ప్రతిగా గొరియపిల్లనిచ్చి (2)
యాకోబును ఇశ్రాయేలని దీవించి
ఈ పాపిని నీవు విడువక ప్రేమించి
నా మంచి యేసయ్యా – నీవున్న చాలయ్యా
నీ చేతి నీడలో జీవింతునయ్యా (2) ||అబ్రాహాము||

జీవాహారము నేనే అని పలికితివి
జీవ జలముల ఓరన నను నాటితివి (2)
నిర్జీవమైన నన్ను సజీవునిగా చేసి
హృదయము నుండి జీవ జలములు పుట్టించి
నీ జీవాహారము – నీ జీవజలమును
నాకిచ్చినందుకు స్తోత్రము చెల్లింతును (2) ||అబ్రాహాము||Abraahaamu Issaaku Yaakobunaku Devudavu
(Yesayyaa) Bhoo Raajulandariki Bhoo Janulandariki Poojyudavu – (2) ||Abraahaamu||

Abraahaamu Vishwaasulaku Thandri Ani
Issakunaku Prathiga Goriyapillanichchi (2)
Yaakobunu Ishraayelani Deevinchi
Ee Paapini Neevu Viduvaka Preminchi
Naa Manchi Yesayyaa – Neevunna Chaalayyaa
Nee Chethi Needalo Jeevinthunayyaa (2) ||Abraahaamu||

Jeevaahaaramu Nene Ani Palikithivi
Jeeva Jalamula Orana Nanu Naatithivi (2)
Nirjeevamaina Nannu Sajeevunigaa Chesi
Hrudayamu Nundi Jeeva Jalumulu Puttinchi
Nee Jeevaahaaramu – Nee Jeevajalamunu
Naakichchinanduku Sthothramu Chellinthunu (2) ||Abraahaamu||