ఆత్మీయ గానాలతో

Aathmeeya Gaanaalatho

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆత్మీయ గానాలతో
నిన్నే ఆరాధన చేయనా
స్తుతి స్తోత్ర గీతాలతో
నీ నామము పూజించనా (2)
మహిమ ఘనత ప్రభావములు
నీకే చెల్లించుచున్నానయ్యా (2)
ఆరాధించనా నీ పాద సన్నిధి (2)
స్తుతి పాత్రుడా – స్తోత్రార్హుడా
ఆరాధనా నీకే ఆరాధనా (2) ||ఆత్మీయ||

సమీపించరాని తేజస్సులో
వసియించుచున్న పరిశుద్ధుడా (2)
కెరూబులు సెరాపులు (2)
దీవా రాత్రులు నీ సన్నిధిలో (2)
స్తోత్రం చేసెనా నా ప్రాణ నాథుడా (2) ||స్తుతి పాత్రుడా||

అందరిలోను అతి శ్రేష్టుడా
వేల్పులలోన మహనీయుడా (2)
పూజార్హుడా స్తోత్రార్హుడా (2)
అతి సుందరుడా మనోహరుడా (2)
చేతులెత్తనా నీ సన్నిధి కాంతిలో (2) ||స్తుతి పాత్రుడా||

అగ్ని జ్వాలల వంటి నేత్రాలు గలవాడా
అపరంజిని పోలిన పాదాలు గలవాడా (2)
(దేవా) విస్తార జల నదుల శబ్దము పోలిన (2)
స్వరమును కలిగిన ఘననీయుడా (2)
శిరము వంచనా సర్వోన్నతుడా (2) ||స్తుతి పాత్రుడా||

Aathmeeya Gaanaalatho
Ninne Aaraadhana Cheyanaa
Sthuthi Sthothra Geethaalatho
Nee Naamamu Poojinchanaa (2)
Mahima Ghanatha Prabhaavamulu
Neeke Chellinchuchunnaanayyaa (2)
Aaraadhinchanaa Nee Paada Sannidhi (2)
Sthuthi Paathrudaa – Sthothraarhudaa
Aaraadhanaa Neeke Aaraadhanaa (2) ||Aathmeeya||

Sameepincharaani Thejassulo
Vasiyinchuchunna Parishuddhudaa (2)
Keroobulu Seraapulu (2)
Deevaa Raathrulu Nee Sannidhilo (2)
Sthothram Chesenaa Naa Praana Naathudaa (2) ||Sthuthi Paathrudaa||

Andarilona Athi Shreshtudaa
Velpulalona Mahaneeyudaa (2)
Poojaarhudaa Sthothraarhudaa (2)
Athi Sundarudaa Manoharudaa (2)
Chethuletthanaa Nee Sannidhi Kaanthilo (2) ||Sthuthi Paathrudaa||

Agni Jwaalala Vanti Nethraalu Galavaadaa
Aparanjini Polina Paadaalu Galavaadaa (2)
(Devaa) Visthaara Jala Nadula Shabdamu Polina (2)
Swaramunu Kaligina Ghananeeyudaa (2)
Shiramu Vanchanaa Sarvonnathudaa (2) ||Sthuthi Paathrudaa||