ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ – కల్వరిలోని ప్రేమ

Aascharyamaina Prema

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ - కల్వరిలోని ప్రేమ
మరణము కంటె బలమైన ప్రేమది - నన్ను జయించె నీ ప్రేమ

1.
పరమును వీడిన ప్రేమ - ధరలో పాపిని వెదకిన ప్రేమ
నన్ను కరుణించి, ఆదరించి, సేదదీర్చి, నిత్య జీవమిచ్చే
...ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ...

2.
పావన యేసుని ప్రేమ - సిలువలొ పాపిని మోసిన ప్రేమ
నాకై మరణించి, జీవమిచ్చి, జయమిచ్చి, తన మహిమ నిచ్చే
...ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ...

3.
శ్రమలు సహించిన ప్రేమ - నాకై శాపము నోర్చిన ప్రేమ
విడనాడని, ప్రేమది, ఎన్నడు, యెడబాయదు
...ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ...

4.
నా స్థితి జూచిన ప్రేమ - నాపై జాలిని జూపిన ప్రేమ
నాకై పరుగెత్తి, కౌగలించి, ముద్దాడి, కన్నీటిని తుడిచే