ఆశ్చర్యాకరుడా

Aascharyakarudaa (Yesanna)

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆశ్చర్యాకరుడా
నా ఆలోచన కర్తవు (2)
నిత్యుడగు తండ్రివి
నా షాలేము రాజువు (2)

సింహపు పిల్లలైనా
కొదువ కలిగి ఆకలిగొనినా (2)
నీ పిల్లలు – ఆకలితో అలమటింతురా
నీవున్నంతవరకు (2) ||ఆశ్చర్యాకరుడా||

విత్తని పక్షులను
నిత్యము పోషించుచున్నావు (2)
నీ పిల్లలు – వాటికంటే శ్రేష్టులే కదా
నీవున్నంతవరకు (2) ||ఆశ్చర్యాకరుడా||

చీకటి తొలగే
నీతి సూర్యుడు నాలో ఉదయించె (2)
నీ సాక్షిగా – వెలుగుమయమై తేజరిల్లెదను
నీవున్నంతవరకు (2) ||ఆశ్చర్యాకరుడా||

Aascharyakarudaa
Naa Aalochanakarthavu (2)
Nithyudagu Thandrivi
Naa Shaalemu Raajuvu (2)

Simhapu Pillalainaa
Koduva Kaligi Aakaligoninaa (2)
Nee Pillalu – Aakalitho Alamatinthuraa
Neevunnantha Varaku (2) ||Aascharyakarudaa||

Vitthani Pakshulanu
Nithyamu Poshinchuchunnaavu (2)
Nee Pillalu – Vaatikante Shreshtule Kadaa
Neevunnantha Varaku (2) ||Aascharyakarudaa||

Cheekati Tholage
Neethi Sooryudu Naalo Udayinche (2)
Ne Saakshigaa – Velugumayamai Thejarilledanu
Neevunnantha Varaku (2) ||Aascharyakarudaa||