ఆరిపోయే దీపంలా

Aaripoye Deepamlaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆరిపోయే దీపంలా
ఆగిపోదా ఈ జీవితం (2)

మారలేని లోకమందు
మారలేవా జీవితాన (2)
మార్చుకో నీ జీవితం
చేర్చుకో ఆ దేవుని (2)
ఆ దేవుని (2) -ఆరిపోయే

లోతు లేని లోకమందు
చూడలేవా చోటు కోసం (2)
చూడుమా ఆ దేవుని
వేడుమా ఆ దేవుని (2)
ఆ దేవుని (2) -ఆరిపోయే

Aaripoye Deepamlaa
Aagipodaa Ee Jeevitham (2)

Maaraleni Lokamandu
Maaralevaa Jeevithaana (2)
Maarchuko Nee Jeevitham
Cherchuko Aa Devuni (2)
Aa Devuni (2) -Aaripoye

Lothu Leni Lokamandu
Choodalevaa Chotu Kosam (2)
Choodumaa Aa Devuni
Vedumaa Aa Devuni (2)
Aa Devuni (2) -Aaripoye