ఆరాధనకు యోగ్యుడా నిత్యము స్తుతియించెదను

Aaraadhanaku Yogyudaa Nithyamu Sthuthiyinchedanu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆరాధనకు యోగ్యుడా నిత్యము స్తుతియించెదను
నీ మేలులను మరువకనే ఎల్లప్పుడు స్తుతి పాడెదను (2)
ఆరాధన ఆరాధన (2)
నీ మేలులకై ఆరాధన – నీ దీవెనకై ఆరాధన (2)
ఆరాధన ఆరాధన (2)

దినమెల్ల నీ చేతులు చాపి
నీ కౌగిలిలో కాపాడుచుంటివే (2)
నీ ప్రేమ నీ జాలి నీ కరుణకై
నా పూర్ణ హృదయముతో సన్నుతింతును (2)
ఆరాధన ఆరాధన (2)
నీ ప్రేమకై ఆరాధన – నీ జాలికై ఆరాధన (2)
ఆరాధన ఆరాధన (2)

ధనవంతులుగా చేయుటకు
దారిద్య్రత ననుభవించినావు (2)
హెచ్చించి ఘనపరచిన నిర్మలాత్ముడా
పూర్ణాత్మ మనస్సుతో కొనియాడెదను (2)
ఆరాధన ఆరాధన (2)
నీ కృప కొరకై ఆరాధన – ఈ స్థితి కొరకై ఆరాధన (2)
ఆరాధన ఆరాధన (2) -ఆరాధనకు

Aaraadhanaku Yogyudaa Nithyamu Sthuthiyinchedanu
Nee Melulanu Maruvakane Ellappudu Sthuthi Paadedanu (2)
Aaraadhana Aaraadhana (2)
Nee Melulakai Aaraadhana – Nee Deevenakai Aaraadhana (2)
Aaraadhana Aaraadhana (2)

Dinamella Nee Chethulu Chaapi
Nee Kougililo Kaapaaduchuntive (2)
Nee Prema Nee Jaali Nee Karunakai
Naa Rotha Hrudayamutho Sannuthinthunu (2)
Aaraadhana Aaraadhana (2)
Nee Premakai Aaraadhana – Nee Jaalikai Aaraadhana (2)
Aaraadhana Aaraadhana (2)

Dhanavanthulugaa Cheyutaku
Daaridryatha Nanubhavinchinaavu (2)
Hechchinchi Ghanaparachina Nirmalaathmudaa
Poornaathma Manassutho Koniyaadedanu (2)
Aaraadhana Aaraadhana (2)
Nee Krupa Korakai Aaraadhana – Ee Sthithi Korakai Aaraadhana (2)
Aaraadhana Aaraadhana (2) -Aaraadhanaku