ఆరాధన అందుకో

Aaraadhana Anduko

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆరాధన అందుకో (2)
పాప క్షమాపణ జీవమునిచ్చిన
కరుణామయా.. అందుకో
ఆరాధన అందుకో

అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు దేవా
మోషేతో అన్నావు ఉన్నానని (2)
అల్ఫయు నీవే ఓమెగయును (2)
ఆద్యంత రహితుండ నీవేనని
ఘనతా మహిమా నీకేయని
హల్లెలూయా గానము చేసెదను
పాప క్షమాపణ జీవమునిచ్చిన
కరుణామయా.. అందుకో
ఆరాధన అందుకో

పాపంబున జన్మించి నశియించితిని
లోకంబు నాదనుచు ఆశించితిని (2)
అయినా నీవు రక్షణ నివ్వ (2)
వెలిగించి పంపితివి యేసు ప్రభును
ఘనతా మహిమా నీకేయని
హల్లెలూయా గానము చేసెదను
పాప క్షమాపణ జీవమునిచ్చిన
కరుణామయా.. అందుకో
ఆరాధన అందుకో

తెలిసికొంటిని నా యేసు నిన్ను
సర్వ శక్తి గల ప్రభువనియు (2)
రానున్నావు మరలా నాకై (2)
ఆనంద దేశములో నన్నుంచుటకై
ఘనతా మహిమా నీకేయని
హల్లెలూయా గానము చేసెదను
పాప క్షమాపణ జీవమునిచ్చిన
కరుణామయా.. అందుకో -ఆరాధన

Aaraadhana Anduko (2)
Paapa Kshamaapana Jeevamunichchina
Karunaamayaa.. Aaraadhana Anduko

Abrahaamu Issaku Yaakobu Devaa
Moshetho Annaavu Unnaanani (2)
Alphayu Neeve Omegayunu (2)
Aadyantha Rahithunda Neevenani
Ghanathaa Mahimaa Neekeyani
Hallelooyaa Gaanaamu Chesedanu
Paapa Kshamaapana Jeevamunichchina
Karunaamayaa.. Anduko
Aaraadhana Anduko

Paapambuna Janminchi Nashiyinchithini
Lokambu Naadanuchu Aashinchithini (2)
Ainaa Neevu Rakshana Nivva (2)
Veliginchi Pampithivi Yesu Prabhunu
Ghanathaa Mahimaa Neekeyani
Hallelooyaa Gaanaamu Chesedanu
Paapa Kshamaapana Jeevamunichchina
Karunaamayaa.. Anduko
Aaraadhana Anduko

Thelisikontini Naa Yesu Ninnu
Sarva Shakthi Gala Prabhuvaniyu (2)
Raanunnaavu Maralaa Naakai (2)
Aananda Deshamulo Nannunchutakai
Ghanathaa Mahimaa Neekeyani
Hallelooyaa Gaanaamu Chesedanu
Paapa Kshamaapana Jeevamunichchina
Karunaamayaa.. Anduko -Aaraadhana