ఆనందమానందమే

Aanandamaanandame

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆనందమానందమే
ఈ భువిలో యేసయ్య నీ జననము (2)
సర్వోన్నతమైన స్థలములలోన
దేవునికి మహిమ ప్రభావము
భూమి మీద తనకిష్టులకు
సమాధానము కలుగును గాక
హల్లెలూయా ఆనంద

తన ప్రజలను వారి పాపమునుండి రక్షించుట
కొరకై యేసు భువికి దిగి వచ్చెను
తన ప్రజలకు రక్షణ జ్ఞానము అనుగ్రహించుటకు
దేవుని జ్ఞానమై వచ్చెను సర్వోన్నత

మరణ ఛాయలు చీకటిలోను కూర్చున్నవారికి
యేసు అరుణోదయమిచ్చెను
పాప శాపము నుండి ప్రజలకు విడుదలనిచ్చుటకు
క్రీస్తు నర రూపము దాల్చెను సర్వోన్నత

Aanandamaanandame
Ee Bhuvilo Yesayya Nee Jananamu (2)
Sarvonnathamaina Sthalamulalona
Devuniki Mahima Prabhaavamu
Bhoomi Meeda Thanakishtulaku
Samaadhaanamu Kalugunu Gaaka
Hallelujah -Aananda

Thana Prajalanu Vaari Paapamunundi Rakshinchuta
Korakai Yesu Bhuviki Digi Vachchenu
Thana Prajalaku Rakshana Gnaanamu Anugrahinchutaku
Devuni Gnaanamai Vachchenu -Sarvonnatha

Marana Chaayalu Cheekati Lonu Koorchunnavaaraiki
Yesu Arunodayamichchenu
Paapa Shaapamu Nundi Prajalaku Vidudalanichchutaku
Kreesthu Nara Roopamu Daalchenu -Sarvonnatha