ఆనంద యాత్ర

Aananda Yaathra

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆనంద యాత్ర
ఇది ఆత్మీయ యాత్ర
యేసుతో నూతన
యెరుషలేము యాత్ర
మన.. యేసుతో నూతన
యెరుషలేము యాత్ర ఆనంద యాత్ర

యేసుని రక్తము
పాపములనుండి విడిపించెను (2)
వేయి నోళ్ళతో స్తుతించినను
తీర్చలేము ఆ ఋణమును (2) ||ఆనంద యాత్ర||

రాత్రియు పగలును
పాదములకు రాయి తగలకుండా (2)
మనకు పరిచర్య చేయుట కొరకై
దేవదూతలు మనకుండగా (2) ఆనంద యాత్ర

కృతజ్ఞత లేని వారు
వేలకొలదిగ కూలినను (2)
కృపా వాక్యమునకు సాక్షులమై
కృప వెంబడి కృప పొందెదము (2) ఆనంద యాత్ర

ఆనందం ఆనందం
యేసుని చూచే క్షణం ఆసన్నం
ఆత్మానంద భరితులమై
ఆగమనాకాంక్షతో సాగెదం ఆనంద యాత్ర

Aananda Yaathra
Idi Aathmeeya Yaathra
Yesutho Noothana
Yerushalemu Yaathra
Mana.. Yesutho Noothana
Yerushalemu Yaathra Aananda Yaathra

Yesuni Rakthamu
Paapamulanundi Vidipinchenu (2)
Veyi Nollatho Sthuthinchinanu
Theerchalemu Aa Runamunu (2) Aananda Yaathra

Raathriyu Pagalunu
Paadamulaku Raayi Thagalakunda (2)
Manaku Paricharya Cheyuta Korakai
Deva Doothalu Manakundagaa (2) Aananda Yaathra

Kruthagnatha Leni Vaaru
Velakoladiga Koolinanu (2)
Krupaa Vaakyamunaku Saakshulamai
Krupa Vembadi Krupa Pondedamu (2) Aananda Yaathra

Aanandam Aanandam
Yesuni Chooche Kshanam Aasannam (2)
Aathmaananda Bharithulamai
Aagamanaakaankshatho Saagedam (2) Aananda Yaathra