ఆనంద తైలాభిషేకము నిమ్ము – ఆత్మ స్వరూపుడా

Aananda Thailaabhishekamu Nimmu – Aathma Swaroopudaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆనంద తైలాభిషేకము నిమ్ము – ఆత్మ స్వరూపుడా
నాకు ఆనంద తైలాభిషేకము నిమ్ము – ఆత్మ స్వరూపుడా
ఆత్మ స్వరూపుడా – నా ప్రేమ పూర్ణుడా
పరిశుద్ధాత్ముడా – నా ప్రేమ పూర్ణుడా

ఎండిన ఎముకలు జీవింప జేయుము
ఆత్మ స్వరూపుడా – పరమాత్మ స్వరూపుడా (2) ఆనంద

అరణ్య భూమిని ఫలియింప జేయుము
ఆత్మ స్వరూపుడా – నా ప్రేమ పూర్ణుడా (2) ఆనంద

యవ్వనులకు నీ దర్శన మిమ్ము
ఆత్మ స్వరూపుడా – నా ప్రేమ పూర్ణుడా (2) ఆనంద

Aananda Thailaabhishekamu Nimmu – Aathma Swaroopudaa
Naaku Aananda Thailaabhishekamu Nimmu – Aathma Swaroopudaa
Aathma Swaroopudaa – Naa Prema Poornudaa
Parishuddhaathmudaa – Naa Prema Poornudaa

Endina Emukalu Jeevimpa Jeyumu
Aathma Swaroopudaa – Paramaathma Swaroopudaa (2) -Aananda

Aranya Bhoomini Phaliyimpa Jeyumu
Aathma Swaroopudaa – Naa Prema Poornudaa (2) Aananda

Yavvanulaku Nee Darshana Mimmu
Aathma Swaroopudaa – Naa Prema Poornudaa (2) Aananda