ఆలోచనలో గొప్పవాడా

Aalochanalo Goppavaadaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆలోచనలో గొప్పవాడా
ఆరాధనా ఆరాధనా
క్రియలయందు శక్తిమంతుడా
ఆరాధనా ఆరాధనా
హోసన్నా ఉన్నత దైవమా
హోసన్నా హోసన్నా హోసన్నా

కనుపాపలా కాచువాడా
ఆరాధనా ఆరాధనా
గరుడవలె మోయువాడా
ఆరాధనా ఆరాధనా
హోసన్నా ఉన్నత దైవమా
హోసన్నా హోసన్నా హోసన్నా

సిలువ చేత రక్షించువాడా
ఆరాధనా ఆరాధనా
రెక్కల క్రింద కప్పువాడా
ఆరాధనా ఆరాధనా
హోసన్నా ఉన్నత దైవమా
హోసన్నా హోసన్నా హోసన్నా

వెదకి నన్ను చూచువాడా
ఆరాధనా ఆరాధనా
దినదినము ఓదార్చువాడా
ఆరాధనా ఆరాధనా
హోసన్నా ఉన్నత దైవమా
హోసన్నా హోసన్నా హోసన్నా

Aalochanalo Goppavaadaa
Aaraadhanaa Aaraadhanaa
Kriyalayandu Shakthimanthudaa
Aaraadhanaa Aaraadhanaa
Hosannaa Unnatha Daivamaa
Hosannaa Hosannaa Hosannaa

Kanupaapalaa Kaachuvaadaa
Aaraadhanaa Aaraadhanaa
Garudavale Moyuvaadaaa
Aaraadhanaa Aaraadhanaa
Hosannaa Unnatha Daivamaa
Hosannaa Hosannaa Hosannaa

Siluva Chetha Rakshinchuvaadaa
Aaraadhanaa Aaraadhanaa
Rekkala Krinda Kappuvaadaa
Aaraadhanaa Aaraadhanaa
Hosannaa Unnatha Daivamaa
Hosannaa Hosannaa Hosannaa

Vedaki Nannu Choochuvaadaa
Aaraadhanaa Aaraadhanaa
Dinadinamu Odaarchuvaadaa
Aaraadhanaa Aaraadhanaa
Hosannaa Unnatha Daivamaa
Hosannaa Hosannaa Hosannaa