ఆకాశంబున్ దూతలు

Aakaashambun Doothalu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆకాశంబున్ దూతలు
ఉత్సాహించి పాడిరి
పుట్టె రక్షకుండని
సంతసించి ఆడిరి

సర్వోన్నతమైన స్థలములలో
ప్రభుకే మహిమలు కలుగును గాక
భూమి పై సమాధానం (2)

బెత్లెహేము నందున
క్రీస్తు రాజున్ చుడుడి
దేవుని కుమారుని
మోకరించి మ్రొక్కుడి (సర్వోన్నతమైన)

Aakaashambun Doothalu
Uthsaahinchi Paadiri
Putte Rakshakundani
Santhasinchi Aadiri

Sarvonnathamaina Sthalamulalo
Prabhuke Mahimalu Kalugunu Gaaka
Bhoomipai Samaadhaanam (2)

Bethlehemu Nanduna
Kreesthu Raajun Choodudi
Devuni Kumaaruni
Mokarinchi Mrokkudi -Sarvonnathamaina